Giáo trình PHP cơ bản-Trung tâm edu.com.vn

Giáo trình Php cơ bản – Trung tâm edu.com.vn là cụm từ tìm kiếm thường xuyên của đa phần các bạn mới nhập môn lập trình php cơ bản.

Ebook để học php cơ bản dành cho các bạn tự học tự nghiên cứu, nhưng các bạn cũng có thể học php cơ bản tại website chúng tôi qua link

http://edu.com.vn/category/hocweb/php-mysql/php-co-ban/ bao gồm các chủ đề php cơ bản cần thiết để các bạn có thể tự học php cơ bản được.

PHP cơ bản ebook-  của Trung tâm edu.com.vn được chúng tôi chia sẽ miễn phí qua slideshare.net. Đây là 1 số chủ đề được trình bày trong giáo trình này.

Bài 1: Làm quen với môi trường phát triển ứng dụng PHP.Phần 1.      Cài đặt xampp, cài đặt PHPDesigner 8 và test chạy được PHP.Phần 2.      Xử lý trên form PHP.Bài 2 Sử dụng hàm if trong PHP để giải phương trình bậc 1.Phần 1.      Giới thiệu.

Phần 2.      Bắt đầu sử dụng hàm IF trong PHP.

Bài 3 Sử dụng lệnh switch case để làm bài tập chuyển số thành chữ.

Phần 1.      Thiết kế giao diện.

Phần 2.      Code xử lý.

Bài 4 Sử dụng vòng lặp for để tính toán tổng dãy số.

Phần 1.      Lý thuyết

Phần 2.      Bài tập tính toán dãy số.

Bài 5 Giải phương trình bậc 2 dùng hàm trong PHP.

Phần 1.      Lý thuyết

Phần 2.      Bài tập giải phương trình bậc 2 dùng hàm.

Bài 6 Sử dụng mảng trong PHP.

Phần 1.      Giới thiệu về mảng trong PHP.

Phần 2.      Bài tập về mảng một chiều trong php.

Bài 7 PHP & MySQL..

Phần 1.      Kết nối , Tạo và lấy dữ liệu hiển thị lên website PHP.

Phần 2.      Xử lý thêm dữ liệu vào trong bảng MySQL..

Phần 3.      Sửa dữ liệu trong MySQL..

Phần 4.      Xóa dữ liệu trong MySQL..

Bài 8 Sử dụng CKEditor để soạn thảo trong PHP.

Phần 1.      Giới thiệu và Hướng dẫn tải về.

Phần 2.      Test hoạt động của CKeditor bằng 2 cách:

Bài 9 Kĩ thuật upload hình ảnh trong PHP.

Bài 10 Một số bài tập về SESSION trong PHP.

Phần 1.      Session là gì ?.

Phần 2.      Một số bài tập SESSION..

Bài 11 Phân trang trong PHP.

Phần 1.      Tạo cơ sở dữ liệu.

Phần 2.      Trang php.

Bài 12 Tạo trang đánh giá sản phẩm đơn giản.

Phần 1.      Tạo Cơ sở dữ liệu MySQL..

Phần 2.      Lập trình PHP.

Bài 13 Tạo RSS cho trang web.

Phần 1.      Tạo cơ sở dữ liệu.

Phần 2.      LẬP TRÌNH PHP.

Bài 14 Tạo CAPTCHA đơn giản với PHP.

Phần 1.      Tạo captcha.

Phần 2.      Tạo form nhập và kiểm tra captcha.

Phần 3.      Xử lý action cho form..

Phần 4.      Hiển thị thông báo nhập đúng / sai

Phần 5.      Trang index sau khi hoàn chỉnh.

Bài 15 Bài tập xử lý bình chọn trong PHP.

Phần 1.      Giao diện bài tập.

Phần 2.      Thực hiện bài tập.

http://www.slideshare.net/DangleNam/php-c-bn-ca-trung-tm-hocwebcomvn

Hoặc các bạn có thể download trực tiếp tại học web 

[button color=”red” size=”medium” link=”http://edu.com.vn/wp-content/uploads/2014/09/PHP-Co-Ban.doc” target=”blank” ]Download[/button]

[avatar user=”hocweb” size=”medium” align=”left” /]

Tag: php cơ bản, php cơ bản ebook, php cơ bản-Trung tâm edu.com.vn