Top PhotoMath

Top PhotoMath hiện có 1 bài đăng

PhotoMath: Giải quyết các phương trình tuyến tính và phân số Sử dụng máy ảnh của bạn
3-11-2014 0 0 0

Số học đơn giản là dễ dàng, đủ; cộng, trừ, nhân, chia. Bạn có thể làm điều đó trên một máy tính cơ bản.Thêm dấu ngoặc đơn để trộn và bạn phải nhớ đó để giải quyết chúng. Nó vẫn ...