Top Delegate

Top Delegate hiện có 1 bài đăng

Delegate C#
7-03-2014 0 0 0

1. Delegate là vùng dữ liệu gồm các phương thức ( biến chữa phương thức) + Các phương thức có chung kiểu dữ liệu trả về và giống danh sách tham số 2. Đặc điểm + Chứa phương ...