Delegate C#

1. Delegate là vùng dữ liệu gồm các phương thức ( biến chữa phương thức)

+ Các phương thức có chung kiểu dữ liệu trả về và giống danh sách tham số

2. Đặc điểm

+ Chứa phương thức

 

+ Thay đổi được

 

+ Có thể chữa nhiều

 

3. Là 1 thành phần của class

Ủy quyền

[CODE]

 public class LTVdotNet

    {      

        public static void LTWebASP(string ten)

        {

            Console.WriteLine(“Da thuc hien web ASP.NET “+ten);

        }

    }

 

public  class LTVJava

    {

      public static void LTWebJSP(string ten)

        {

            Console.WriteLine(“Da thuc hien web JSP ” + ten);

        }

    }

delegate void dLTWeb(string web);

    class LTV

    {

        public dLTWeb LTW;

        public void LTWinDowsForm()

        {

            Console.WriteLine(“Lap trinh windows form”);

        }

    }

 

[/CODE]

 

Khi nào cần dùng delegate:

+ Không cần định nghĩa

+ Cần thay đổi phương thức khi gọi

Bài viết viết bởi StudyCoding