Tặng 20 plugin trị giá 1000$

Plugin themeforest trị giá 1000$ từ Học Web được sưu tầm từ nhiều nguồn và chia sẻ tại học web với giá trị cực cao cho anh/em freelancer có thể làm web seo

20 plugin themeforest - 1

better-search-replace.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TcXh1UUdtRldTYnM&export=download

Download_-_WordPress_Automatic_Plugin_v3.12.0.rarhttps://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TRHhNZ1lPNTRSUlk&export=download

extended-categories-widget.4.0.6.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TdnUzUXVOcWpYVTQ&export=download

clean-image-filenames.1.1.1.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6Tc3BfdGJpVU5rSW8&export=download

fullscreen-preview-button.2.0.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TX0oxYjk5cjZCbjg&export=download

duplicate-and-merge-posts.1.0.5.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TVmlqYS1oLVZQd28&export=download

simple-post-expiration.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TM01UcURWSkt6dWs&export=download

wp-experiments-free.8.8.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TZTBhR3d4TUhwa0k&export=download

1.1.5_mts-wp-notification-bar.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TTU1JaXNwbzVjeVE&export=download

wp-amp.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TdVR3RzNwMjNNUk0&export=download

WPAMP_[v6.2].rar https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TcmhXSEkzS0hkUk0&export=download

WP In Post Ads.rar https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TYzBKdlI5T1NMTm8&export=download

wp-amp-ninja.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TR2hLSWJtVWRNV3c&export=download

2.1.5_wp-subscribe-pro.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TOFFUQ1J1c2tUMHc&export=download

1.1.8_my-wp-mega-menu.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6Tb1MwOFphXzN3anM&export=download

karaokevideo.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TU0M4YnBwNGRHX0E&export=download

1.1_mts-wp-in-post-ads.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TNThrX256bklSR28&export=download

1.0.2_wp-quiz-pro(1).zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TNFNNVUZaejdfeTA&export=download

1.0.4_wp-tab-widget-pro.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TVG1HODE5aWdVVDg&export=download

1.0.2_mts-wp-contact-widget.zip https://drive.google.com/a/hps.edu.vn/uc?id=0B0l6l80rnn6TZEpOcFdqbElxN3c&export=download