Một bài tập về cách xây dựng hướng đối tượng

Hôm nay hocweb giới thiệu các bạn  một  bài tập về xây dựng hướng đối tượng.

Cụ thể là bài tập xử lý thêm, xóa, sửa thông tin của lớp hocsinh Để đơn giản hocweb

quay phim lại để các bạn tiện theo dõi. Video gốc là từ truonghoctructuyen cũng là

tác giả của video clip này luôn nha các bạn 

1. Tìm hiểu về kiến thức hướng đối tượng trên C#
2. Thuộc tính, phương thức
3. Xây dựng các class xử lý
4. Sử dụng Array List để xử lý thêm, xóa, sửa

Link youtube