Loạt bài về cấu hình và cài đặt 1 hệ thống mạng trong môi trường Windows Server 2003

Học web giới thiệu loạt bài cấu hình và cài đặt hệ thống mạng Windows Server 2003

 

Bài 1: Quản trị Users và Group .

Link download lab: http://www.mediafire.com/?jjjwzwmbzz2#1

Link download video kèm voice: http://www.mediafire.com/?ltvtyyvmm3m

Bài 2Local Policy & Local Policy Security

Link download lab: http://www.mediafire.com/?w0jdmlkywzt

Link download video kèm voice: http://www.mediafire.com/?zmmzwmmz2yz (p1)

http://www.mediafire.com/?jqgmyzmtvji (p2)

http://www.mediafire.com/?y1gmx0zimwm (p3)

Bài 3: Tìm hiểu về Domain và join domain

Link download lab: http://www.mediafire.com/?ti05negwotz

Link download video kèm voice: http://www.mediafire.com/?myy5imwmmhg

Bài 4: Sharing – Network Access

Link download lab: http://www.mediafire.com/?nnylwvjnyjo

Link download video kèm voice: http://www.mediafire.com/?mjmtzmzn2zy

http://www.mediafire.com/?enzrmgjngoz (p2)

Bài 5: NTFS Permission

Link download lab: http://www.mediafire.com/?m5wznnetym4

Link download video kèm voice: http://www.mediafire.com/?enzrmgjngoz

Bài 6:  Home Folder

Link download lab: http://www.mediafire.com/?yj54fwjdg4q

Link download video kèm voice http://www.mediafire.com/?lynnwtlmm1y

Bài 7:  Roaming Profile

Link download lab: http://www.mediafire.com/?f3azm35jd4j

Link download video kèm voice http://www.mediafire.com/?wywztdinmz4

Bài 8: Delegate OU – Group Policy Object OU

Link download lab: http://www.mediafire.com/?imydznjmxjy

Link download video kèm voice http://www.mediafire.com/?55j0w0viiwn (p1)

http://www.mediafire.com/?t0z2guyitzy (p2)

Bài 9: Deploy Software

Link download lab: http://www.mediafire.com/?jzdzzluwi2t

Link download video kèm voice: http://www.mediafire.com/?ww0nnyfttgz

Bài 10:Folder Redirection – Script

Link download lab: http://www.mediafire.com/?lmdtwqqndk1

Link download video kèm voice: http://www.mediafire.com/?tnduogngmnj

Bài 11: Audit Policy – Security Template

Link download lab: http://www.mediafire.com/?m5zfn4f2dcm

Link download video kèm voice http://www.mediafire.com/?2mjjtzlxki5

Bài 12: Quản lý đĩa

Link download lab: http://www.mediafire.com/?jni5iww0dz2

Link download video kèm voice: Comming Soon …

Bài 13: Remote Desktop – Remote Assistance

Link download lab: http://www.mediafire.com/?mwiv2dnmrmx

Link download video kèm voice: Comming Soon…

Bài 14: Window unattend – Sysprep

Link download lab: http://www.mediafire.com/?dwyozlginii

Link download video kèm voice: Comming Soon…