Top item trong listview

Top item trong listview hiện có 1 bài đăng

Bắt sự kiện trong ListView
26-10-2016 0 0 0

BẮT SỰ KIỆN TRONG LISTVIEW Khi làm việc với ListView, bất kỳ một ứng dụng nào, cũng phải tương tác với dữ liệu trong ListView đó. Nói cách khác, ta phải bắt sự kiện trong ListView khi người dùng ...