SQLite và cách thêm dữ liệu

THÊM DỮ LIỆU TRONG SQLITE

SQLite là một thư viện phần mềm mà triển khai một SQL Database Engine truyền thống, không cần Server, không cần cấu hình và nhỏ gọn (Nguồn: Wikipedia).

Cơ sở dữ liệu (Database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

may-tinh-android-0

 

Mục lục bài viết:

1. Thêm dữ liệu bằng đối tượng ContentValues

2. Thêm dữ liệu bằng cách thực thi câu lệnh SQL

3. Hưỡng dẫn thêm dữ liệu trong SQLite

1. Thêm dữ liệu bằng đối tượng ContentValues

Bài viết lần trước đã hướng dẫn cách tạo một cơ sở dữ liệu, đến bài viết lần này, chúng ta sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thêm dữ liệu trong SQLite, vào cơ sở ta đã tạo trước đó.

Ở bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào, thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu luôn được chú trọng. Và một trong những điều nhà lập trình quan tâm tạo một cơ sở dữ liệu là cách thêm dữ liệu. Đến với lập trình Android, lập trình viên sẽ được hỗ trợ khi thêm một dữ liệu trong SQLite, cụ thể là bằng đối tượng ContentValues.

thêm dữ liệu trong SQLite 1Hình ảnh trên cho thấy, bước đầu ta cần tạo một đối tượng (cụ thể tên là cv). Dùng hàm .put() để thêm dữ liệu theo thứ tự: tên cột, giá trị. Cuối cùng, ta dùng hàm .insert() tiến hành chèn dòng dữ liệu đó vào bảng nhất định (TABLE_NAME).

Đây là cách thứ nhất để thêm dữ liệu vào bảng dữ liệu. Ta sẽ biết đến cách thứ hai ngay sau đây.

2. Thêm dữ liệu bằng cách thực thi câu lệnh SQL

Ngoài cách sử dụng đối tượng ContentValues để thêm dữ liệu như ở trên, thì ta còn có thể thực thi trực tiếp câu lệnh SQL khi lập trình Android.

thêm dữ liệu trong SQLite 2Để thực thi câu lệnh SQL, ta cần tạo một chuỗi (String) lưu lại câu lệnh SQL. Thực thi hàm .execSQL() để chạy câu lệnh này. Trong trường hợp câu lệnh SQL có thể bị lỗi thì ta nên “kẹp” hàm .execSQL() trong try-catch.

Cả hai cách thêm dữ liệu trong SQLite đều khá đơn giản.

3. Hướng dẫn thêm dữ liệu trong SQLite

Để hiểu rõ thêm cách sử dụng hai cách thêm dữ liệu trong SQLite và có một cách hướng dẫn cụ thể thì mời các bạn xem video bên dưới:

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !