Top database

Top database hiện có 2 bài đăng

SQLite và cách thêm dữ liệu
7-08-2016 0 0 0

THÊM DỮ LIỆU TRONG SQLITE SQLite là một thư viện phần mềm mà triển khai một SQL Database Engine truyền thống, không cần Server, không cần cấu hình và nhỏ gọn (Nguồn: Wikipedia). Cơ sở dữ liệu ...

Cơ sở dữ liệu trên Android
31-07-2016 0 0 0

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN ANDROID Cơ sở dữ liệu (Database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công ...