Hiệu Ứng View Mờ Dần, Rõ Dần Trên Android.

Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu 1 hiệu ứng mờ dần và rõ dần 1 đối tượng trên Android, hy vọng nó sẽ có ích cho các bạn trong việc thiết kế giao diện. Còn nhiều hiệu ứng nữa mình sẽ giới thiệu với các bạn sau, và giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cách viết code về hiệu ứng này:

 

Cách 1: 
              Bước 1: các bạn kéo vào 1 textView, 1 button.
              Bước 2: Khởi tạo biến toàn cục:

TextView tv;
Button btn;

 

              Bước 3: Các bạn vào hàm onCreate viết

  btn = (Button) findViewById(R.id.btnXuLy);
  tv = (TextView) findViewById(R.id.txv);

 

 

                  Bây giờ chúng ta bắt đầu làm mờ dần và rõ dần textView:

btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 
{
			
	@Override
	public void onClick(View v) 
	{			
		AlphaAnimation animation1 = new AlphaAnimation(0.0f, 1.0f);//0.0f là độ mờ cao nhất(không thấy gì cả), 1.0f là độ mờ nhỏ nhất(chữ bình thường)
	        animation1.setDuration(5000);// thời gian chữ bị mờ 5000 = 5 giây
		animation1.setStartOffset(1000);// thời gian lặp lại(nếu có cho lặp)
		animation1.setRepeatCount(1);// Số lần lặp lại
		tv.startAnimation(animation1);
	}
});

 

Cách 2:

 

                Làm tương tự bước 1, bước 2 ở cách 1. Ở bước 2 ta thêm 1 biến toàn cục là:

Animation ht;

 

 

 


                Bước 3: 
Tạo thư mục “anim” trong thư mục “res”. Trong thư mục vừa tạo tạo ra 1 file xml tên “alpha.xml” như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<alpha xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:fromAlpha="1.0" 
android:toAlpha="0" 
android:duration="1500" 
android:repeatCount="0"
>
<!-- dòng 3: độ mờ nhỏ nhất -->
<!-- dòng 4: độ mờ lớn nhất -->
<!--  -->
<!-- dòng 6: số lần lặp lại -->
</alpha>

                  Tiếp theo trong onCreate load file “alpha.xml” lên. Bắt sự kiện click nút và chạy bằng cách gọi hàm startAnimation.

ht = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.alpha_demo);
ht.setDuration(5000);//  thời gian bị mờ 
ht.setStartOffset(1000);// thời gian lặp lại		
btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 
{			
	@Override
	public void onClick(View v) 
	{
		tv.startAnimation(ht);		
	}
});

 Vậy là xong. Các bạn tải về  Tại Đây