Hiệu Ứng Xoay Đối Tượng Trên Android

Mình xin tiếp tục hướng dẫn phần Hiệu Ứng Xoay Đối Tượng trên Android.

 Đầu tiên các bạn kéo thả vào 1 button. Tiếp theo là tạo 1 thư mục ”anim” trong thư mục “res”, trong thư mục “anim” tạo 1 file “xoay.xml” và viết như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:fromDegrees="0" android:toDegrees="360"
android:duration="3000"
android:pivotX="0%"
android:pivotY="50%"
>
</rotate>

 

 Qua file java main tạo biến toàn cục: 

Animation hh;
Button btn;

 

 Trong onCreate load file bắt sự kiện click nút và chạy bằng cách gọi hàm startAnimation:

btn = (Button) findViewById(R.id.btn);
		
btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 
{		
	@Override
	public void onClick(View v) 
	{
		hh = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(), R.anim.xoay);
		btn.startAnimation(hh);
	}
});

 

 Vậy là Xong. Rất đơn giản phải không các bạn.