Trượt với Viewflipper (bằng button) trên Android

Chào các bạn! hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn 1 bài viết về Android nữa là Trượt với Viewflipper (bằng button). Đó là 1 trong số  những kiến thức cơ bản về Android và giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu: 

1. Tạo project. Thiết kế layout như sau:
      *Chú ý: Tốt nhất nên kéo và thả trên outline.
                       Cấu trúc:
                         – Kéo vào 1 viewFlipper
                         – Trong mỗi LinearLayout kéo vào các đối tượng tùy ý.
                         – Trong mỗi LinearLayout phải có 1 nút(button1, button2, button3) để điều khiển chuyển layout.

Untitled

 

2. Trong thư mục “res” tạo ra 1 thư mục con tên “anim”.

3. Trong thư mục vừa tạo ra 1 file xml dạng Animation với nút gốc là set và có tên là “slide_in.xml”.

Untitled1

 

4. Tạo file “slide_out.xml” tương tự như trên và có code như sau (chú ý sự khác nhau ở thuộc tính fromXDelta và toXDelta của 2 file):

Untitled12

 

5. Mở file java khai báo 1 đối tượng viewFlipper và 3 button và ánh xạ chúng.

Untitled123

 

6. Cũng trong hàm onCreate tạo ra 2 đối tượng Animation và ánh xạ 2 file xml vào sau đó gán setlnt và setOut cho viewFlipper.

Untitled1234

 

7. Bắt sự kiện click nút “bt1” để chuyển qua layout tiếp theo với hàm showNext().

Untitled12345

 

8. Bắt sự kiện nút cho 2 nút còn lại tương tự như nút trên.