AlertDialog trong Android

ALERTDIALOG TRONG ANDROID

AlertDialog là một class cung cấp cửa sổ pop-up được sử dụng để nhắc nhở người dùng về một hành động đã được thực hiện trước đó. Cửa sổ này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau như cung cấp một danh sách các tuỳ chọn để lựa chọn hoặc có thể được tuỳ chỉnh để có lấy các thông tin từ người dùng, như tuỳ chọn đăng nhập hoặc các bước cài đặt ứng dụng.

may-tinh-android-0

 

Mục lục bài viết:

1. Khởi tạo một AlertDialog.Builder

2. Các phương thức phổ biến trong AlertDialog.Builder

3. Ví dụ một cửa sổ pop-up

Android-AlertDialog-Builder-0

Một cửa sổ pop-up trong ứng dụng Android

1. Khởi tạo một AlertDialog.Builder

Trong giới hạn bài viết “Sử dụng AlertDialog để tạo cửa sổ pop-up trong Android”, chúng tôi sẽ giới hiệu phương pháp đơn giản, hiệu quả nhất để tạo một cửa sổ pop-up trong Android. Ở bài viết này, để tạo một cửa sổ như trên ta phải sử dụng class .Builder. Đối với đối tượng này, Android đã cung cấp cho người lập trình hai phương thức khởi tạo:

AlertDialog.Builder(Context context)
//Context context: context mà ta muốn hiện thị.

Hoặc ta có thể sử dụng

AlertDialog.Builder(Context context, int themeResId).
//Context context: context mà ta muốn hiện thị.
//int themeResId: tuỳ chọn theme cho cửa sổ pop-up.

2. Các phương thức phổ biến trong AlertDialog.Builder

Sau khi khởi tạo, chúng ta cần tìm hiểu một số phương thức được hỗ trợ trong class để dễ dàng làm việc với đối tượng này:

create()
//Tạo một AlertDialog với những đối số đã cung cấp cho Builder.

getContext()
//Lấy Context với đã được khởi tạo bởi Builder.

setCancelable(boolean cancelable)
//Đặt giá trị Cancel cho cửa sổ.

setIcon(Drawable icon)
//Đặt giá trị Icon được hiển thị trên tiêu đề cửa sổ.

setTitle(CharSequence title)
//Đặt tiêu đề được hiển thị trong cửa sổ

setMessage(CharSequence message)
//Đặt nội dung được hiển thị trong cửa sổ.

setNegativeButton(CharSequence text, DialogInterface.OnClickListener listener)
//Thiết lập sự kiện khi người dùng nhấn vào Negative button.

setNeutralButton(CharSequence text, DialogInterface.OnClickListener listener)
//Thiết lập sự kiện khi người dùng nhấn vào Neutral button.

setPositiveButton(CharSequence text, DialogInterface.OnClickListener listener)
//Thiết lập sự kiện khi người dùng nhấn vào Positive button.

show()
//Hiển thị cửa sổ được khởi tạo.

 

3. Ví dụ một cửa sổ pop-up

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đoạn code mẫu. Trong phương thức showAlert(), chúng tôi đã sử dụng AlertDialog.Builder để tạo một cửa sổ pop-up đơn giản. Tương tự hình ở đầu bài viết, khi chương trình chạy phương thức này, màn hình ứng dụng sẽ hiện lên một cửa số pop-up, yêu cầu người dùng xác nhận lựa chọn vớ nội dung “Bạn chắc chắn muốn xoá tài khoản ?”.

public void ShowAlert()
{
final AlertDialog.Builder myAlert = new AlertDialog.Builder(DeleteActivity.this);
myAlert.setMessage("Bạn chắc chắn muốn xoá tài khoản ?");
myAlert.setPositiveButton("Tôi đồng ý", new DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
//thực hiện câu lệnh xoá
}
});//hoàn tất PostiveButton
myAlert.setNegativeButton("Không", new DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
//không đồng ý xoá
dialog.cancel(); //hoặc myAlert.setCancelable(true);
}
});//hoàn tất NegativeButton
myAlert.show(); //sau khi thiết lập các thuộc tính cần thiết, thì show cửa sổ ra màn hình
}
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !