Các group G+ triệu mems cập nhật thường xuyên (p1)

https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/111132055441623894223
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/107990957020646780547
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/102674734328030001705
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/105490642595225657389
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/100541151168807303818
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/108598177043530846099
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/116827304519732497428
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/104282828600303867009
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/118338992523402156117
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/112931076803092723983
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/117567691232696341858
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/107836406489646404659
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/108452949888595915911
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/100734085797741678159
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/113927154740563277608
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/113678595147618762604
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/116483184268270328128
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/116765094267696454499
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/101740425670472889181
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/107562157972312520237
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/111298231168877878531
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/117466151062578927031
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/110881418835345254159
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/104826139824149034607
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/105386432877937110809
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/116035647645000524372
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/114247567469019626288
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/114660365895869343456
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/100925603568800247761
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/102064535895212630667
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/105502785162882326381
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/104550499164355562767
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/118078066820761285139
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/116083921088764300192

https://plus.google.com/communities/101740425670472889181
https://plus.google.com/communities/115083507818753078772
https://plus.google.com/communities/114696292796380945375
https://plus.google.com/communities/111488147854476756700
https://plus.google.com/communities/104945247258525553760
https://plus.google.com/communities/110379008453257394820

https://plus.google.com/communities/111884216491243901216
https://plus.google.com/communities/107568139507147931100
https://plus.google.com/communities/100365141395483939359
https://plus.google.com/communities/114591288792791969631
https://plus.google.com/communities/112931076803092723983
https://plus.google.com/communities/107374718373460800806

https://plus.google.com/communities/109021407698074095970
https://plus.google.com/communities/101602008277453798645
https://plus.google.com/communities/117466151062578927031
https://plus.google.com/communities/111298231168877878531
https://plus.google.com/communities/118338992523402156117
https://plus.google.com/communities/106994183120156359801

https://plus.google.com/communities/116736902411967275767	 
https://plus.google.com/communities/109647190360720241428
https://plus.google.com/communities/107822015256259394895
https://plus.google.com/communities/117629634600177906054
https://plus.google.com/communities/102064535895212630667
https://plus.google.com/communities/108598177043530846099

https://plus.google.com/communities/110272383228318702853
https://plus.google.com/communities/117651915972587803056
https://plus.google.com/communities/114247567469019626288
https://plus.google.com/communities/111099338164023501751
https://plus.google.com/communities/116827304519732497428
https://plus.google.com/communities/107847486351510098159

https://plus.google.com/communities/113821209214730450830
https://plus.google.com/communities/112432122823648734617
https://plus.google.com/communities/113678595147618762604
https://plus.google.com/communities/109933143164651576714
https://plus.google.com/communities/104282828600303867009
https://plus.google.com/communities/110881418835345254159

https://plus.google.com/communities/112548481567794821784
https://plus.google.com/communities/116083921088764300192
https://plus.google.com/communities/116035647645000524372
https://plus.google.com/communities/108699715022115495234
https://plus.google.com/communities/100541151168807303818
https://plus.google.com/communities/105490642595225657389

https://plus.google.com/communities/116871042716967304935
https://plus.google.com/communities/104550499164355562767
https://plus.google.com/communities/109798971680703853368
https://plus.google.com/communities/107836406489646404659
https://plus.google.com/communities/102568148057809031922
https://plus.google.com/communities/100925603568800247761

https://plus.google.com/communities/106180248908000108272
https://plus.google.com/communities/115113523406204087662
https://plus.google.com/communities/113520840999466607280
https://plus.google.com/communities/117821513999703879831
https://plus.google.com/communities/102719136862500429761
https://plus.google.com/communities/105008312335704126105

https://plus.google.com/communities/103157689884416610768
https://plus.google.com/communities/100668096029919311319
https://plus.google.com/communities/108865479888183411913
https://plus.google.com/communities/116764655044438499772
https://plus.google.com/communities/115715357292589804662
https://plus.google.com/communities/107726339463193625466

https://plus.google.com/communities/112087253555547826905
https://plus.google.com/communities/109690038619732313052
https://plus.google.com/communities/115040025852528593390
https://plus.google.com/communities/117621761739390327340
https://plus.google.com/communities/114852953650941272682
https://plus.google.com/communities/107398296600629207634

https://plus.google.com/communities/101202846634554139673
https://plus.google.com/communities/107562157972312520237
https://plus.google.com/communities/104826139824149034607
https://plus.google.com/communities/108991539698217615018
https://plus.google.com/communities/113554392160229272044
https://plus.google.com/communities/117814474100552114108

https://plus.google.com/communities/102294263549796793129
https://plus.google.com/communities/110649573479557722163
https://plus.google.com/communities/106567026492773899034
https://plus.google.com/communities/102094410756336687390
https://plus.google.com/communities/116921730043933493017
https://plus.google.com/communities/112553638044043488347

https://plus.google.com/communities/107567024783947756976
https://plus.google.com/communities/110657917346480509553
https://plus.google.com/communities/105502785162882326381
https://plus.google.com/communities/109188143260525929279
https://plus.google.com/communities/108308156289773545145
https://plus.google.com/communities/115937264122394793857

https://plus.google.com/communities/113255993038343232025
https://plus.google.com/communities/117304050978880468378
https://plus.google.com/communities/104112977160471121728
https://plus.google.com/communities/118155617276327496151
https://plus.google.com/communities/104105502359945053253
https://plus.google.com/communities/108385990753717625698

https://plus.google.com/communities/116976974925500782865
https://plus.google.com/communities/109068296354879394086
https://plus.google.com/communities/100757999166961518346
https://plus.google.com/communities/117383951386480919115

TRÊN 
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/111132055441623894223
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/107990957020646780547
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/102674734328030001705
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/105490642595225657389
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/100541151168807303818
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/108598177043530846099
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/116827304519732497428
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/104282828600303867009
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/118338992523402156117
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/112931076803092723983
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/117567691232696341858
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/107836406489646404659
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/108452949888595915911
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/100734085797741678159
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/113927154740563277608
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/113678595147618762604
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/116483184268270328128
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/116765094267696454499
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/101740425670472889181
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/107562157972312520237
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/111298231168877878531
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/117466151062578927031
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/110881418835345254159
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/104826139824149034607
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/105386432877937110809
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/116035647645000524372
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/114247567469019626288
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/114660365895869343456
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/100925603568800247761
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/102064535895212630667
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/105502785162882326381
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/104550499164355562767
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/118078066820761285139
https://plus.google.com/u/0/b/104264524022498937001/communities/116083921088764300192