Top alertdialog

Top alertdialog hiện có 1 bài đăng

AlertDialog trong Android
5-10-2016 0 0 0

ALERTDIALOG TRONG ANDROID AlertDialog là một class cung cấp cửa sổ pop-up được sử dụng để nhắc nhở người dùng về một hành động đã được thực hiện trước đó. Cửa sổ này cũng có thể được ...