Các giáo trình thương mại điện tử

Học web giới thiệu cho các bạn giáo trình thương mại điện tử đã sưu tầm trên mạng

Giảng viên: NGUYỄN HỒNG QUÂN
Link: http://www.mediafire.com/?234x53gkr1myw
Tên: Thương mại điện tử
Giảng viên: Nguyễn Phương Chi
Link: http://www.mediafire.com/?ee212blg8wr6j
Tên: Thương mại điện tử
Giảng viên: Mr. Hưng
Link: http://www.mediafire.com/?ncjfr69o1cca1
Bài tập
Tên: Thương mại điện tử
Giảng viên: Nhiều giảng viên
Link: http://www.mediafire.com/?9859epry999w2
Đề thi
Năm: 2010
Link: http://www.mediafire.com/?31283g6e469yj