Đăng Kí đi Địa Chỉ Đỏ – Google Biểu mẫu

t;>//

JavaScript không được bật trong trình duyệt của bạn, vì vậy không thể mở tệp này. Hãy bật và tải lại.


Thay đổi

Nguyễn Đình Đạt
nguyendinhdat1997@gmail.com

Tài khoản của tôi

Hồ sơ

Nguyễn Đình Đạt
nguyendinhdat1997@gmail.com (mặc định)

 

Tất cả tài khoản thương hiệu của bạn »

Đăng Kí đi Địa Chỉ Đỏ
Gửi biểu mẫu

 

 Chia sẻ
Chỉnh sửa câu hỏi
Thay đổi chủ đề

Xem biểu mẫu trực tiếp

Cài đặt biểu mẫu

  • Hiển thị thanh tiến trình ở cuối trang biểu mẫu

  • Chỉ cho phép một phản hồi mỗi người (yêu cầu đăng nhập)

  • Xáo trật tự câu hỏi
Trang 1 / 1
Thêm mục
Trang xác nhận

Hiển thị liên kết để gửi câu trả lời khác

Xuất bản và hiển thị liên kết công khai đến kết quả của biểu mẫu

Cho phép người trả lời chỉnh sửa câu trả lời sau khi gửi
Gửi biểu mẫu

quot;com.vn”,”vi”,”330″,0,[3,2,””,””,”0″,”1476066396″,”0″],”40400″,”raP_V9KGEIvTjwS3-6CACA”,0,0,”og.og.1fp1xzf7mmov2.L.W.O”,”AA2YrTvfbVUeAfwJqPGBEQmknMbILavxqw”,”AA2YrTtRDnPZnLz4gSlrHfvRbFOWuu07Yw”,””,2,1,200,”VNM”],null,0,[“m;/_/scs/abc-static/_/js/k=gapi.gapi.en.7oVtUiQEjBQ.O/m=__features__/rt=j/d=1/rs=AHpOoo_fXT30ofkY5Dx9fPN7DPCKQYvAAQ”,”https://apis.google.com”,””,”1″,”1″,””,null,1,”es_plusone_gc_20161006.0_p0″,”vi”],[“1″,”gci_91f30755d6a6b787dcc2a4062e6e9824.js”,”googleapis.client:plusone:gapi.iframes”,”0″,”vi”],null,null,null,null,[“%1$s (mặc định)”,”Tài khoản thương hiệu”,1,”%1$s (uỷ nhiệm)”,0,null,96,”/forms/d/19gp1q0MVHDfePFfNmb1U1EPON2bgPlzFwIbVfAgG2MQ/edit?uiv=0\u0026authuser=$authuser”,null,null,null,1,”https://accounts.google.com/b/0/ListAccounts?mo=1\u0026mn=1\u0026hl=vi”,0,”dashboard/overview”,null,null,null,null,”Hồ sơ”,””,1,1],[1,1,0,null,”0″,”nguyendinhdat1997@gmail.com”,””,”APfa0bq8FMWVDmjAImTgvnzGpXIgRosAWPe-3upmhBmlBn6-C2MsA26rW8nA_iDtvKDKu0gOLOJMqwOCOnzbIi5zOSMKMUn08A==”],[1,0.001000000047497451,1],[1,0.1000000014901161,2,1],null,null,[0,0,[“lg”],0,[“lat”]],[[“ld”,”gl”,”is”,”id”,”nb”,”nw”,”sb”,”sd”,”p”,”vd”,”awd”,”st”,”lod”,”eld”,”ip”,”dp”,”cpd”,””,”drt”,””,””,””,””,””,”bd”,””],[“”]],null,null,[1,null,null,”[[]]”,[“https”,”plus.google.com”,0,”/u/0″,”rt=j\u0026sourceid=330″,[“/u/0/_/og/storage/get”,””],[“/u/0/_/og/storage/set”,””],[“/u/0/_/og/storage/remove”,””]],”APfa0bq8FMWVDmjAImTgvnzGpXIgRosAWPe-3upmhBmlBn6-C2MsA26rW8nA_iDtvKDKu0gOLOJMqwOCOnzbIi5zOSMKMUn08A==”],[30,152,0,100,60],null,null,null,[“https”,”clients5.google.com”,””,”pagead/drt/dn/”],null,[1,0],[[“mousedown”,”touchstart”,”touchmove”,”wheel”,”keydown”],300000],[1,0.001000000047497451,0,40400,330,”VNM”,”vi”,”1476066396.0″,4]]];(window[‘gbar’]=window[‘gbar’]||{})._LDD=[“bt”,”base”,”bn”,”bu”,”cp”,”el”,”lo”,”sbi”,”ni”,”sf”,”up”,”dd”,”aw”,”iw”,”if”,”gi”,”vi”,”pi”,”eq”,”uc”];this.gbar_=this.gbar_||{};(function(_){var window=this;
try{
var aa,ba,ca,da,ea,oa,pa;aa=function(a,c,d){if(null==a)throw new TypeError(“The ‘this’ value for String.prototype.”+d+” must not be null or undefined”);if(c instanceof RegExp)throw new TypeError(“First argument to String.prototype.”+d+” must not be a regular expression”);return a+””};ba=”function”==typeof Object.defineProperties?Object.defineProperty:function(a,c,d){if(d.get||d.set)throw new TypeError(“ES3 does not support getters and setters.”);a!=Array.prototype&&a!=Object.prototype&&(a[c]=d.value)};
ca=”undefined”!=typeof window&&window===this?this:”undefined”!=typeof window.global&&null!=window.global?window.global:this;da=function(a,c){if(c){for(var d=ca,e=a.split(“.”),f=0;fa||1342177279>>=1)c+=c;return e}});da(“String.prototype.startsWith”,function(a){return a?a:function(a,d){var c=aa(this,a,”startsWith”);a+=””;for(var f=c.length,g=a.length,h=Math.max(0,Math.min(d|0,c.length)),l=0;l=g}});ea=ea||{};_.m=this;
_.n=function(a){return void 0!==a};_.q=function(a,c){for(var d=a.split(“.”),e=c||_.m,f;f=d.shift();)if(null!=e[f])e=e[f];else return null;return e};_.fa=function(){};_.ga=function(a){a.M=function(){return a.ye?a.ye:a.ye=new a}};
_.ha=function(a){var c=typeof a;if(“object”==c)if(a){if(a instanceof Array)return”array”;if(a instanceof Object)return c;var d=Object.prototype.toString.call(a);if(“[object Window]”==d)return”object”;if(“[object Array]”==d||”number”==typeof a.length&&”undefined”!=typeof a.splice&&”undefined”!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable(“splice”))return”array”;if(“[object Function]”==d||”undefined”!=typeof a.call&&”undefined”!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable(“call”))return”function”}else return”null”;
else if(“function”==c&&”undefined”==typeof a.call)return”object”;return c};_.ia=function(a){return”array”==_.ha(a)};_.ja=function(a){var c=_.ha(a);return”array”==c||”object”==c&&”number”==typeof a.length};_.t=function(a){return”string”==typeof a};_.ka=function(a){return”number”==typeof a};_.la=function(a){return”function”==_.ha(a)};_.ma=function(a){var c=typeof a;return”object”==c&&null!=a||”function”==c};_.na=”closure_uid_”+(1E9*Math.random()>>>0);oa=function(a,c,d){return a.call.apply(a.bind,arguments)};
pa=function(a,c,d){if(!a)throw Error();if(2“)&&(a=a.replace(ya,”>”));-1!=a.indexOf(‘”‘)&&(a=a.replace(za,”"”));-1!=a.indexOf(“‘”)&&(a=a.replace(Aa,”'”));-1!=a.indexOf(“\x00″)&&(a=a.replace(Ba,”�”));return a};wa=/&/g;xa=//g;za=/”/g;Aa=/’/g;Ba=/\x00/g;va=/[\x00&<>“‘]/;
_.Ea=function(a,c){for(var d=0,e=(0,_.ua)(String(a)).split(“.”),f=(0,_.ua)(String(c)).split(“.”),g=Math.max(e.length,f.length),h=0;0==d&&hc?1:0};
var Ma;_.Fa=Array.prototype.indexOf?function(a,c,d){return Array.prototype.indexOf.call(a,c,d)}:function(a,c,d){d=null==d?0:0>d?Math.max(0,a.length+d):d;if(_.t(a))return _.t(c)&&1==c.length?a.indexOf(c,d):-1;for(;dc?null:_.t(a)?a.charAt(c):a[c]};_.Na=function(a,c){return 0<=(0,_.Fa)(a,c)};_.Oa=function(a,c){var d=(0,_.Fa)(a,c),e;(e=0<=d)&&Array.prototype.splice.call(a,d,1);return e};_.Pa=function(a){var c=a.length;if(0=arguments.length?Array.prototype.slice.call(a,c):Array.prototype.slice.call(a,c,d)};
a:{var Sa=_.m.navigator;if(Sa){var Ta=Sa.userAgent;if(Ta){_.Ra=Ta;break a}}_.Ra=””}var z=function(a){return-1!=_.Ra.indexOf(a)};var Wa,Xa,Ya;_.Ua=function(a,c,d){for(var e in a)c.call(d,a[e],e,a)};_.Va=function(a){var c=[],d=0,e;for(e in a)c[d++]=a[e];return c};Wa=function(a){var c=[],d=0,e;for(e in a)c[d++]=e;return c};Xa=function(a,c){return null!==a&&c in a};Ya=”constructor hasOwnProperty isPrototypeOf propertyIsEnumerable toLocaleString toString valueOf”.split(” “); _.Za=function(a,c){for(var d,e,f=1;f(0,window.parseFloat)(vb)){ub=String(xb);break a}}ub=vb}_.yb=ub;eb={};_.C=function(a){return fb(a,function(){return 0<=_.Ea(_.yb,a)})};_.Ab=function(a){return Number(zb)>=a}; var Cb=_.m.document;Bb=Cb&&_.A?tb()||(“CSS1Compat”==Cb.compatMode?(0,window.parseInt)(_.yb,10):5):void 0;var zb=Bb;
var Eb,Hb,Jb;Eb=z(“Firefox”);_.Fb=ab()||z(“iPod”);_.Gb=z(“iPad”);Hb=z(“Android”)&&!($a()||z(“Firefox”)||z(“Opera”)||z(“Silk”));_.Ib=$a();Jb=z(“Safari”)&&!($a()||z(“Coast”)||z(“Opera”)||z(“Edge”)||z(“Silk”)||z(“Android”))&&!_.bb();_.D=function(){this.Ja=this.Ja;this.Oa=this.Oa};_.D.prototype.Ja=!1;_.D.prototype.ga=function(){this.Ja||(this.Ja=!0,this.P())};_.Lb=function(a,c){var d=_.qa(_.Kb,c);a.Ja?_.n(void 0)?d.call(void 0):d():(a.Oa||(a.Oa=[]),a.Oa.push(_.n(void 0)?(0,_.v)(d,void 0):d))};_.D.prototype.P=function(){if(this.Oa)for(;this.Oa.length;)this.Oa.shift()()};_.Kb=function(a){a&&”function”==typeof a.ga&&a.ga()};
_.Nb=function(){this.b=””;this.o=_.Mb};_.Nb.prototype.tb=!0;_.Nb.prototype.$a=function(){return this.b};_.Nb.prototype.toString=function(){return”Const{“+this.b+”}”};_.Mb={};_.Ob=function(a){var c=new _.Nb;c.b=a;return c};_.Ob(“”);_.Qb=function(){this.b=””;this.o=_.Pb};_.Qb.prototype.tb=!0;_.Pb={};_.Qb.prototype.$a=function(){return this.b};_.Rb=function(a){var c=new _.Qb;c.b=a;return c};_.Sb=_.Rb(“”);_.Ub=function(){this.b=””;this.o=_.Tb};_.Ub.prototype.tb=!0;_.Ub.prototype.$a=function(){return this.b};_.Ub.prototype.pd=!0;_.Ub.prototype.Fb=function(){return 1};_.Tb={};_.Vb=function(a){var c=new _.Ub;c.b=a;return c};_.Vb(“about:blank”);var Wb;_.Xb=function(){this.b=””;this.o=Wb};_.Xb.prototype.tb=!0;_.Xb.prototype.$a=function(){return this.b};_.Xb.prototype.pd=!0;_.Xb.prototype.Fb=function(){return 1};_.Yb=function(a){if(a instanceof _.Xb&&a.constructor===_.Xb&&a.o===Wb)return a.b;_.ha(a);return”type_error:TrustedResourceUrl”};Wb={};_.Zb=function(a){var c=new _.Xb;c.b=a;return c};
_.ac=function(){this.b=””;this.w=_.$b;this.o=null};_.ac.prototype.pd=!0;_.ac.prototype.Fb=function(){return this.o};_.ac.prototype.tb=!0;_.ac.prototype.$a=function(){return this.b};_.$b={};_.bc=function(a,c){var d=new _.ac;d.b=a;d.o=c;return d};_.bc(““,0);_.cc=_.bc(“”,0);_.dc=_.bc(”
“,0);
var ec;ec=!_.A||_.Ab(9);_.gc=!_.jb&&!_.A||_.A&&_.Ab(9)||_.jb&&_.C(“1.9.1”);_.hc=_.A&&!_.C(“9”);_.ic=_.A||_.gb||_.B;var jc=function(a,c){a.src=_.Yb(c)};var lc,qc,rc;_.kc=function(a,c){return(c||window.document).getElementsByTagName(String(a))};_.mc=function(a,c){_.Ua(c,function(c,e){“style”==e?a.style.cssText=c:”class”==e?a.className=c:”for”==e?a.htmlFor=c:lc.hasOwnProperty(e)?a.setAttribute(lc[e],c):_.sa(e,”aria-“)||_.sa(e,”data-“)?a.setAttribute(e,c):a[e]=c})};
lc={cellpadding:”cellPadding”,cellspacing:”cellSpacing”,colspan:”colSpan”,frameborder:”frameBorder”,height:”height”,maxlength:”maxLength”,nonce:”nonce”,role:”role”,rowspan:”rowSpan”,type:”type”,usemap:”useMap”,valign:”vAlign”,width:”width”};_.oc=function(a){return a?_.nc(a):window};_.nc=function(a){return a.parentWindow||a.defaultView};_.E=function(a,c,d){return _.pc(window.document,arguments)};
_.pc=function(a,c){var d=String(c[0]),e=c[1];if(!ec&&e&&(e.name||e.type)){d=[“<",d];e.name&&d.push(' name="',_.Ca(e.name),'"');if(e.type){d.push(' type="',_.Ca(e.type),'"');var f={};_.Za(f,e);delete f.type;e=f}d.push(">“);d=d.join(“”)}d=a.createElement(d);e&&(_.t(e)?d.className=e:_.ia(e)?d.className=e.join(” “):_.mc(d,e));2a;a++)sc[a]=”ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=”.charAt(a)}for(var a=sc,c=[],f=0;f >2,g=(g&3)<<4|l>>4,l=(l&15)<<2|r>>6,r=r&63;p||(r=64,h||(l=64));c.push(a[u],a[g],a[l],a[r])}return c.join(“”)};try{var c=Hc.call(null,this.Ra(),
Ic)}finally{window.Uint8Array.prototype.toJSON=a}return c}:Hc?function(){return Hc.call(null,this.Ra(),Ic)}:function(){return _.wc(this.Ra(),Ic)};var Ic=function(a,c){if(_.ka(c)){if((0,window.isNaN)(c))return”NaN”;if(window.Infinity===c)return”Infinity”;if(-window.Infinity===c)return”-Infinity”}return c};_.G.prototype.toString=function(){Gc(this);return this.w.toString()};_.G.prototype.clone=function(){return Jc(this)};
var Jc=function(a){return new a.constructor(Kc(a.Ra()))},Kc=function(a){var c;if(_.ia(a)){for(var d=Array(a.length),e=0;ed;d+=4)c[d/4]=a[d]<<24|a[d+1]<<16|a[d+2]<<8|a[d+3];for(d=16;80>d;d++)a=c[d-3]^c[d-8]^c[d-14]^c[d-16],c[d]=(a<<1|a>>>31)&4294967295;a=f[0];for(var e=f[1],g=f[2],l=f[3],p=f[4],r,u,d=0;80>d;d++)40>d?20>d?(r=l^e&(g^l),u=1518500249):(r=e^g^l,u=1859775393):60>d?(r=e&g|l&(e|g),u=2400959708):(r=e^g^l,u=3395469782),r=((a<<5|a>>>27)&4294967295)+r+p+u+c[d]&4294967295,
p=l,l=g,g=(e<<30|e>>>2)&4294967295,e=a,a=r;f[0]=f[0]+a&4294967295;f[1]=f[1]+e&4294967295;f[2]=f[2]+g&4294967295;f[3]=f[3]+l&4294967295;f[4]=f[4]+p&4294967295}function d(a,d){if(“string”===typeof a){a=(0,window.unescape)((0,window.encodeURIComponent)(a));for(var e=[],f=0,h=a.length;fr?d(l,56-r):d(l,64-(r-56));for(var h=63;56<=h;h--)g[h]=e&255,e>>>=8;c(g);for(h=e=0;5>h;h++)for(var p=24;0<=p;p-=8)a[e++]=f[h]>>p&255;return a}for(var f=[],g=[],h=[],l=[128],p=1;64>p;++p)l[p]=0;var r,u;a();return{reset:a,update:d,digest:e,Ef:function(){for(var a=e(),c=””,d=0;dWd;++Wd)for(var Xd=Wd,Yd=7,Xd=Xd>>>1;Xd;Xd>>>=1)–Yd;var Zd=[0,1996959894,3993919788,2567524794,124634137,1886057615,3915621685,2657392035,249268274,2044508324,3772115230,2547177864,162941995,2125561021,3887607047,2428444049,498536548,1789927666,4089016648,2227061214,450548861,1843258603,4107580753,2211677639,325883990,1684777152,4251122042,2321926636,335633487,1661365465,4195302755,2366115317,997073096,1281953886,3579855332,2724688242,1006888145,1258607687,3524101629,2768942443,901097722,1119000684,3686517206,2898065728,853044451,1172266101,3705015759,
2882616665,651767980,1373503546,3369554304,3218104598,565507253,1454621731,3485111705,3099436303,671266974,1594198024,3322730930,2970347812,795835527,1483230225,3244367275,3060149565,1994146192,31158534,2563907772,4023717930,1907459465,112637215,2680153253,3904427059,2013776290,251722036,2517215374,3775830040,2137656763,141376813,2439277719,3865271297,1802195444,476864866,2238001368,4066508878,1812370925,453092731,2181625025,4111451223,1706088902,314042704,2344532202,4240017532,1658658271,366619977,
2362670323,4224994405,1303535960,984961486,2747007092,3569037538,1256170817,1037604311,2765210733,3554079995,1131014506,879679996,2909243462,3663771856,1141124467,855842277,2852801631,3708648649,1342533948,654459306,3188396048,3373015174,1466479909,544179635,3110523913,3462522015,1591671054,702138776,2966460450,3352799412,1504918807,783551873,3082640443,3233442989,3988292384,2596254646,62317068,1957810842,3939845945,2647816111,81470997,1943803523,3814918930,2489596804,225274430,2053790376,3826175755,
2466906013,167816743,2097651377,4027552580,2265490386,503444072,1762050814,4150417245,2154129355,426522225,1852507879,4275313526,2312317920,282753626,1742555852,4189708143,2394877945,397917763,1622183637,3604390888,2714866558,953729732,1340076626,3518719985,2797360999,1068828381,1219638859,3624741850,2936675148,906185462,1090812512,3747672003,2825379669,829329135,1181335161,3412177804,3160834842,628085408,1382605366,3423369109,3138078467,570562233,1426400815,3317316542,2998733608,733239954,1555261956,
3268935591,3050360625,752459403,1541320221,2607071920,3965973030,1969922972,40735498,2617837225,3943577151,1913087877,83908371,2512341634,3803740692,2075208622,213261112,2463272603,3855990285,2094854071,198958881,2262029012,4057260610,1759359992,534414190,2176718541,4139329115,1873836001,414664567,2282248934,4279200368,1711684554,285281116,2405801727,4167216745,1634467795,376229701,2685067896,3608007406,1308918612,956543938,2808555105,3495958263,1231636301,1047427035,2932959818,3654703836,1088359270,
936918E3,2847714899,3736837829,1202900863,817233897,3183342108,3401237130,1404277552,615818150,3134207493,3453421203,1423857449,601450431,3009837614,3294710456,1567103746,711928724,3020668471,3272380065,1510334235,755167117];_.Vd&&new window.Uint32Array(Zd);
/*

zlib.heap.js

The MIT License

Copyright (c) 2011 imaya

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
*/
var ae=function(){return!$d()&&(z(“iPod”)||z(“iPhone”)||z(“Android”)||z(“IEMobile”))},$d=function(){return z(“iPad”)||z(“Android”)&&!z(“Mobile”)||z(“Silk”)};var be=[],ce;for(ce=0;288>ce;ce++)switch(!0){case 143>=ce:be.push([ce+48,8]);break;case 255>=ce:be.push([ce-144+400,9]);break;case 279>=ce:be.push([ce-256+0,7]);break;case 287>=ce:be.push([ce-280+192,8]);break;default:throw Error(“o`”+ce);}
var de=function(){function a(a){switch(!0){case 3===a:return[257,a-3,0];case 4===a:return[258,a-4,0];case 5===a:return[259,a-5,0];case 6===a:return[260,a-6,0];case 7===a:return[261,a-7,0];case 8===a:return[262,a-8,0];case 9===a:return[263,a-9,0];case 10===a:return[264,a-10,0];case 12>=a:return[265,a-11,1];case 14>=a:return[266,a-13,1];case 16>=a:return[267,a-15,1];case 18>=a:return[268,a-17,1];case 22>=a:return[269,a-19,2];case 26>=a:return[270,a-23,2];case 30>=a:return[271,a-27,2];case 34>=a:return[272,
a-31,2];case 42>=a:return[273,a-35,3];case 50>=a:return[274,a-43,3];case 58>=a:return[275,a-51,3];case 66>=a:return[276,a-59,3];case 82>=a:return[277,a-67,4];case 98>=a:return[278,a-83,4];case 114>=a:return[279,a-99,4];case 130>=a:return[280,a-115,4];case 162>=a:return[281,a-131,5];case 194>=a:return[282,a-163,5];case 226>=a:return[283,a-195,5];case 257>=a:return[284,a-227,5];case 258===a:return[285,a-258,0];default:throw Error(“r`”+a);}}var c=[],d,e;for(d=3;258>=d;d++)e=a(d),c[d]=e[2]<<24|e[1]<< 16|e[0];return c}();_.Vd&&new window.Uint32Array(de); var fe=function(a,c,d){var e=[],f=[];if(1==(_.ia(d)?2:1))return f=[c,a],(0,_.Ga)(e,function(a){f.push(a)}),ee(f.join(" "));var g=[],h=[];(0,_.Ga)(d,function(a){h.push(a.key);g.push(a.value)});d=Math.floor((new Date).getTime()/1E3);f=0==g.length?[d,c,a]:[g.join(":"),d,c,a];(0,_.Ga)(e,function(a){f.push(a)});a=ee(f.join(" "));a=[d,a];0==h.length||a.push(h.join(""));return a.join("_")},ee=function(a){var c=Ud();c.update(a);return c.Ef().toLowerCase()}; var ge=function(a){this.b=a||{cookie:""}},he=/\s*;\s*/,ie;_.k=ge.prototype;_.k.set=function(a,c,d,e,f,g){if(/[;=\s]/.test(a))throw Error("t`"+a);if(/[;\r\n]/.test(c))throw Error("u`"+c);_.n(d)||(d=-1);f=f?";domain="+f:"";e=e?";path="+e:"";g=g?";secure":"";d=0>d?””:0==d?”;expires=”+(new Date(1970,1,1)).toUTCString():”;expires=”+(new Date((0,_.w)()+1E3*d)).toUTCString();this.b.cookie=a+”=”+c+f+e+d+g};
_.k.get=function(a,c){for(var d=a+”=”,e=(this.b.cookie||””).split(he),f=0,g;g=e[f];f++){if(0==g.lastIndexOf(d,0))return g.substr(d.length);if(g==a)return””}return c};_.k.remove=function(a,c,d){var e=_.n(this.get(a));this.set(a,””,0,c,d);return e};_.k.Pa=function(){return ie(this).keys};_.k.Ka=function(){return ie(this).values};_.k.Wb=function(){return!this.b.cookie};_.k.clear=function(){for(var a=ie(this).keys,c=a.length-1;0<=c;c--)this.remove(a[c])}; ie=function(a){a=(a.b.cookie||"").split(he);for(var c=[],d=[],e,f,g=0;f=a[g];g++)e=f.indexOf("="),-1==e?(c.push(""),d.push(f)):(c.push(f.substring(0,e)),d.push(f.substring(e+1)));return{keys:c,values:d}};_.je=new ge("undefined"==typeof window.document?null:window.document);_.je.o=3950; var ke=function(a){var c=Td(String(_.m.location.href)),d=_.m.__OVERRIDE_SID;null==d&&(d=(new ge(window.document)).get("SID"));if(d&&(c=(d=0==c.indexOf("https:")||0==c.indexOf("chrome-extension:"))?_.m.__SAPISID:_.m.__APISID,null==c&&(c=(new ge(window.document)).get(d?"SAPISID":"APISID")),c)){var d=d?"SAPISIDHASH":"APISIDHASH",e=String(_.m.location.href);return e&&c&&d?[d,fe(Td(e),c,a||null)].join(" "):null}return null}; var me=_.gb?"opera":_.A?"ie":Eb?"firefox":_.Fb?"iphone":_.Gb?"ipad":Hb?"android":_.Ib?"chrome":Jb?"safari":"unknown";_.oe=function(a){_.H(this,a,0,25,ne)};_.y(_.oe,_.G);var ne=[3,20],pe=function(a){_.H(this,a,0,-1,null)};_.y(pe,_.G);var qe=function(a){_.H(this,a,0,-1,null)};_.y(qe,_.G);var re=function(a){_.H(this,a,0,-1,null)};_.y(re,_.G);var te=function(a){_.H(this,a,0,14,se)};_.y(te,_.G);var se=[3,5]; var ve,we;_.ue=!_.A||_.Ab(9);ve=!_.A||_.Ab(9);we=_.A&&!_.C("9");!_.B||_.C("528");_.jb&&_.C("1.9b")||_.A&&_.C("8")||_.gb&&_.C("9.5")||_.B&&_.C("528");_.jb&&!_.C("8")||_.A&&_.C("9");_.xe=function(a,c){this.type=a;this.o=this.target=c;this.A=!1;this.Ne=!0};_.xe.prototype.stopPropagation=function(){this.A=!0};_.xe.prototype.preventDefault=function(){this.Ne=!1};_.ye=_.A?"focusin":"DOMFocusIn";_.ze=_.B?"webkitTransitionEnd":_.gb?"otransitionend":"transitionend";_.Ae=function(a,c){_.xe.call(this,a?a.type:"");this.relatedTarget=this.o=this.target=null;this.B=this.keyCode=this.button=this.clientY=this.clientX=0;this.C=this.shiftKey=this.b=this.w=!1;this.Fa=this.state=null;a&&this.init(a,c)};_.y(_.Ae,_.xe); _.Ae.prototype.init=function(a,c){var d=this.type=a.type,e=a.changedTouches?a.changedTouches[0]:null;this.target=a.target||a.srcElement;this.o=c;var f=a.relatedTarget;f?_.jb&&(_.db(f,"nodeName")||(f=null)):"mouseover"==d?f=a.fromElement:"mouseout"==d&&(f=a.toElement);this.relatedTarget=f;null===e?(this.clientX=void 0!==a.clientX?a.clientX:a.pageX,this.clientY=void 0!==a.clientY?a.clientY:a.pageY):(this.clientX=void 0!==e.clientX?e.clientX:e.pageX,this.clientY=void 0!==e.clientY?e.clientY:e.pageY); this.button=a.button;this.keyCode=a.keyCode||0;this.B=a.charCode||("keypress"==d?a.keyCode:0);this.w=a.ctrlKey;this.b=a.altKey;this.shiftKey=a.shiftKey;this.C=a.metaKey;this.state=a.state;this.Fa=a;a.defaultPrevented&&this.preventDefault()};_.Ae.prototype.stopPropagation=function(){_.Ae.J.stopPropagation.call(this);this.Fa.stopPropagation?this.Fa.stopPropagation():this.Fa.cancelBubble=!0}; _.Ae.prototype.preventDefault=function(){_.Ae.J.preventDefault.call(this);var a=this.Fa;if(a.preventDefault)a.preventDefault();else if(a.returnValue=!1,we)try{if(a.ctrlKey||112<=a.keyCode&&123>=a.keyCode)a.keyCode=-1}catch(c){}};
var De;_.Be=”closure_listenable_”+(1E6*Math.random()|0);_.Ce=function(a){return!(!a||!a[_.Be])};De=0;var Ee=function(a,c,d,e,f){this.listener=a;this.b=null;this.src=c;this.type=d;this.jc=!!e;this.Dc=f;this.key=++De;this.Hb=this.ic=!1},Fe=function(a){a.Hb=!0;a.listener=null;a.b=null;a.src=null;a.Dc=null};var Ge=function(a){this.src=a;this.b={};this.o=0},Ie,He;Ge.prototype.add=function(a,c,d,e,f){var g=a.toString();a=this.b[g];a||(a=this.b[g]=[],this.o++);var h=He(a,c,e,f);-1d.keyCode||void 0!=d.returnValue)){a:{var g=!1;if(0==d.keyCode)try{d.keyCode=-1;break a}catch(p){g=!0}if(g||void 0==d.returnValue)d.returnValue=!0}d=[];for(g=e.o;g;g=g.parentNode)d.push(g);for(var g=a.type,h=d.length-1;!e.A&&0<=h;h--){e.o=d[h];var l=We(d[h],g,!0,e),f=f&&l}for(h=0;!e.A&&h>>0);_.Ne=function(a){if(_.la(a))return a;a[Xe]||(a[Xe]=function(c){return a.handleEvent(c)});return a[Xe]};
_.R=function(){_.D.call(this);this.T=new Ge(this);this.Wa=this;this.qa=null};_.y(_.R,_.D);_.R.prototype[_.Be]=!0;_.k=_.R.prototype;_.k.wc=function(){return this.qa};_.k.Gd=function(a){this.qa=a};_.k.addEventListener=function(a,c,d,e){_.Q(this,a,c,d,e)};_.k.removeEventListener=function(a,c,d,e){_.Te(this,a,c,d,e)};
_.k.N=function(a){var c,d=this.wc();if(d)for(c=[];d;d=d.wc())c.push(d);var d=this.Wa,e=a.type||a;if(_.t(a))a=new _.xe(a,d);else if(a instanceof _.xe)a.target=a.target||d;else{var f=a;a=new _.xe(e,d);_.Za(a,f)}var f=!0,g;if(c)for(var h=c.length-1;!a.A&&0<=h;h--)g=a.o=c[h],f=g.Cb(e,!0,a)&&f;a.A||(g=a.o=d,f=g.Cb(e,!0,a)&&f,a.A||(f=g.Cb(e,!1,a)&&f));if(c)for(h=0;!a.A&&h2*this.w&&hf(this),!0):!1};var hf=function(a){if(a.w!=a.b.length){for(var c=0,d=0;c=e.b.length)throw _.ef;var f=e.b[c++];return a?f:e.o[f]};return f};_.jf=function(a,c){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)};
_.kf=function(a){switch(a){case 200:case 201:case 202:case 204:case 206:case 304:case 1223:return!0;default:return!1}};_.lf=function(){};_.lf.prototype.o=null;var mf=function(a){return a.o||(a.o=a.A())};var of;of=function(){};_.y(of,_.lf);of.prototype.b=function(){var a=pf(this);return a?new window.ActiveXObject(a):new window.XMLHttpRequest};of.prototype.A=function(){var a={};pf(this)&&(a[0]=!0,a[1]=!0);return a};
var pf=function(a){if(!a.w&&”undefined”==typeof window.XMLHttpRequest&&”undefined”!=typeof window.ActiveXObject){for(var c=[“MSXML2.XMLHTTP.6.0″,”MSXML2.XMLHTTP.3.0″,”MSXML2.XMLHTTP”,”Microsoft.XMLHTTP”],d=0;dp)h=null;else{var r=h.indexOf(“&”,p);if(0>r||r>l)r=l;p+=3;h=(0,window.decodeURIComponent)(h.substr(p,
r-p).replace(/\+/g,” “))}_.K(d,1,h||e.navigator.language||e.navigator.browserLanguage)}_.K(d,2,me);_.K(d,3,Pf);Mf&&_.K(d,4,_.Nf);_.Ec(a,11,c);_.Ec(a,9,d);_.Ec(this.w,1,a);_.K(this.w,2,this.G);this.o=new _.Ye(6E4);_.Lb(this,this.o);_.Q(this.o,”tick”,$c(this.yd),!1,this);g||this.o.start();f||(_.Q(_.oc(),”beforeunload”,this.nc,!1,this),_.Q(_.oc(),”unload”,this.nc,!1,this),_.Q(window.document,”pagehide”,this.nc,!1,this))};_.y(Qf,_.R);_.k=Qf.prototype;_.k.P=function(){this.nc();Qf.J.P.call(this)};
_.k.log=function(a){a=Jc(a);if(!_.I(a,1)){var c=a,d=(0,_.w)().toString();_.K(c,1,d)}for(;1E3<=this.b.length;)this.b.shift();this.b.push(a);this.N(new Rf)}; _.k.yd=function(a,c){if(0==this.b.length)a&&a();else{var d=Jc(this.w),e=(0,_.w)().toString();_.K(d,4,e);_.Fc(d,3,this.b);var e={},f=this.D();f&&(e.Authorization=f);this.C&&(e["X-Goog-AuthUser"]=this.C);if(f&&this.B==f)c&&c();else if(this.b=[],this.A)a&&a();else{var g=d.o();_.Bf(this.F,(0,_.v)(this.wh,this,_.Dc(d,_.oe,3),f,a||null,c||null),g,e,0,this.H)}}};_.k.nc=function(){this.A||this.yd()}; _.k.wh=function(a,c,d,e,f){f=f.target;f.ub()||401!=If(f)||(this.B=c);if(c=!f.ub())c=If(f),c=401==c||500<=c&&600>c;c&&(this.b=a.concat(this.b));f.ub()?d&&d():e&&e()};var Rf=function(){this.type=”event-logged”};_.y(Rf,_.xe);
_.Sf=function(a,c,d,e,f){Qf.call(this,a,ke,c,d,e,f)};_.y(_.Sf,Qf);var Tf=function(a,c,d){_.D.call(this);this.F=d;this.w=_.P(+_.J(a,2,1E-4),.001);this.H=_.P(_.I(a,4),0);this.G=_.P(_.I(a,5),-1);this.D=_.O(_.I(a,7),””);this.C=_.O(_.I(a,6),””);this.B=_.O(_.I(a,8),””);this.A=_.I(a,9);if(this.b=_.N(_.I(a,1))&&Math.random()=c.D&&c.cancel())}this.K?this.K.call(this.T,this):this.G=!0;this.b||(a=new Eg,Fg(this),Gg(this,!1,a))}};_.Dg.prototype.H=function(a,c){this.F=!1;Gg(this,a,c)};
var Gg=function(a,c,d){a.b=!0;a.w=d;a.A=!c;Hg(a)},Fg=function(a){if(a.b){if(!a.G)throw new Ig;a.G=!1}};_.Dg.prototype.jb=function(a){Fg(this);Gg(this,!0,a)};_.Dg.prototype.addCallback=function(a,c){return Jg(this,a,null,c)};var Jg=function(a,c,d,e){a.B.push([c,d,e]);a.b&&Hg(a);return a};_.Dg.prototype.then=function(a,c,d){var e,f,g=new _.Ed(function(a,c){e=a;f=c});Jg(this,e,function(a){a instanceof Eg?g.cancel():f(a)});return g.then(a,c,d)};_.pd(_.Dg);
var Kg=function(a){return(0,_.Ka)(a.B,function(a){return _.la(a[1])})},Hg=function(a){if(a.C&&a.b&&Kg(a)){var c=a.C,d=Lg[c];d&&(_.m.clearTimeout(d.A),delete Lg[c]);a.C=0}a.o&&(a.o.D–,delete a.o);for(var c=a.w,e=d=!1;a.B.length&&!a.F;){var f=a.B.shift(),g=f[0],h=f[1],f=f[2];if(g=a.A?h:g)try{var l=g.call(f||a.T,c);_.n(l)&&(a.A=a.A&&(l==c||l instanceof Error),a.w=c=l);if(_.qd(c)||”function”===typeof _.m.Promise&&c instanceof _.m.Promise)e=!0,a.F=!0}catch(p){c=p,a.A=!0,Kg(a)||(d=!0)}}a.w=c;e&&(l=(0,_.v)(a.H,
a,!0),e=(0,_.v)(a.H,a,!1),c instanceof _.Dg?(Jg(c,l,e),c.R=!0):c.then(l,e));d&&(c=new Mg(c),Lg[c.A]=c,a.C=c.A)},Ig=function(){_.ra.call(this)};_.y(Ig,_.ra);Ig.prototype.message=”Deferred has already fired”;Ig.prototype.name=”AlreadyCalledError”;var Eg=function(){_.ra.call(this)};_.y(Eg,_.ra);Eg.prototype.message=”Deferred was canceled”;Eg.prototype.name=”CanceledError”;var Mg=function(a){this.A=_.m.setTimeout((0,_.v)(this.o,this),0);this.b=a}; Mg.prototype.o=function(){delete Lg[this.A];throw this.b;};var Lg={};

}catch(e){_._DumpException(e)}
try{
_.Ng=function(a){_.H(this,a,0,-1,null)};_.y(_.Ng,_.G);_.Og=function(a){_.H(this,a,0,-1,null)};_.y(_.Og,_.G);_.Pg=function(){var a=_.M.M().fa;return _.L(a,_.Og,5)};_.Qg=function(){var a=_.M.M().fa;return _.L(a,_.Ng,6)};
}catch(e){_._DumpException(e)}
try{
var Rg=function(){_.D.call(this);this.o=[];this.b=[]};_.y(Rg,_.D);Rg.prototype.w=function(a,c){this.o.push({mc:a,options:c})};Rg.prototype.init=function(a,c,d){window.gapi={};var e=window.___jsl={};e.h=_.O(_.I(a,1));e.ms=_.O(_.I(a,2));e.m=_.O(_.I(a,3));e.l=[];_.I(c,1)&&(a=_.I(c,3))&&this.b.push(a);_.I(d,1)&&(d=_.I(d,2))&&this.b.push(d);_.x(“gapi.load”,(0,_.v)(this.w,this));return this};_.jd(“gs”,(new Rg).init(_.Oc()||new _.Nc,_.Pg()||new _.Og,_.Qg()||new _.Ng));

}catch(e){_._DumpException(e)}
try{
var lg=function(a){_.H(this,a,0,-1,null)},rg;_.y(lg,_.G);
var mg=null,ng=[1,2,3,4,5,6,9,10,11,13,14,28,29,30,34,35,37,38,39,40,41,42,43,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,500],og=function(a){if(!mg){mg={};for(var c=0;c(0,window.parseFloat)(a[1])&&(this.o=!0)};_.y(gh,_.D);
gh.prototype.Cd=function(a,c){if(!this.o)if(c instanceof Array)for(var d in c)this.Cd(a,c[d]);else{d=(0,_.v)(this.D,this,a);var e=this.F+c;this.F++;a.setAttribute(“data-eqid”,e);this.B[e]=d;a&&a.addEventListener?a.addEventListener(c,d,!1):a&&a.attachEvent?a.attachEvent(“on”+c,d):this.C.log(Error(“F`”+a))}};
gh.prototype.A=function(a,c){if(this.o)return null;if(c instanceof Array){var d=null,e;for(e in c){var f=this.A(a,c[e]);f&&(d=f)}return d}d=null;this.b&&this.b.type==c&&this.w==a&&(d=this.b,this.b=null);if(e=a.getAttribute(“data-eqid”))a.removeAttribute(“data-eqid”),(e=this.B[e])?a.removeEventListener?a.removeEventListener(c,e,!1):a.detachEvent&&a.detachEvent(“on”+c,e):this.C.log(Error(“G`”+a));return d};
gh.prototype.D=function(a,c){this.b=c;this.w=a;c.preventDefault?c.preventDefault():c.returnValue=!1};var hh=function(a,c,d,e){this.b=e;this.H=c;this.T=d;this.B=_.P(+_.J(a,2,.001),.001);this.G=_.N(_.I(a,1))&&Math.random()=a||96<=a&&106>=a||65<=a&&90>=a||(_.B||_.hb)&&0==a)return!0;switch(a){case 32:case 43:case 63:case 64:case 107:case 109:case 110:case 111:case 186:case 59:case 189:case 187:case 61:case 188:case 190:case 191:case 192:case 222:case 219:case 220:case 221:return!0;default:return!1}};_.$h=function(a){if(_.jb)a=bi(a);else if(_.mb&&_.B)switch(a){case 93:a=91}return a}; bi=function(a){switch(a){case 61:return 187;case 59:return 186;case 173:return 189;case 224:return 91;case 0:return 224;default:return a}};

}catch(e){_._DumpException(e)}
try{
_.ci=function(){};_.ga(_.ci);_.ci.prototype.b=0;_.di=function(a){return”:”+(a.b++).toString(36)};
}catch(e){_._DumpException(e)}
try{
var hi;_.ei=function(a,c){var d,e,f,g;d=window.document;d=c||d;if(d.querySelectorAll&&d.querySelector&&a)return d.querySelectorAll(“”+(a?”.”+a:””));if(a&&d.getElementsByClassName){var h=d.getElementsByClassName(a);return h}h=d.getElementsByTagName(“*”);if(a){g={};for(e=f=0;d=h[e];e++){var l=d.className;”function”==typeof l.split&&_.Na(l.split(/\s+/),a)&&(g[f++]=d)}g.length=f;return g}return h};
_.fi=function(a){if(a[1]){var c=a[0],d=c.indexOf(“#”);0<=d&&(a.push(c.substr(d)),a[0]=c=c.substr(0,d));d=c.indexOf("?");0>d?a[1]=”?”:d==c.length-1&&(a[1]=void 0)}return a.join(“”)};_.T=function(a,c){var d=c||window.document,e=null;d.getElementsByClassName?e=d.getElementsByClassName(a)[0]:d.querySelectorAll&&d.querySelector?e=d.querySelector(“.”+a):e=_.ei(a,c)[0];return e||null};_.gi=function(a,c){var d=a.length-c.length;return 0<=d&&a.indexOf(c,d)==d}; hi=function(a){if(a.classList)return a.classList;a=a.className;return _.t(a)&&a.match(/\S+/g)||[]};_.ii=function(a,c){return a.classList?a.classList.contains(c):_.Na(hi(a),c)};_.U=function(a,c){a.classList?a.classList.add(c):_.ii(a,c)||(a.className+=0a};zi=function(a){return _.A&&!_.C(“8”)?(a=a.getAttributeNode(“tabindex”),null!=a&&a.specified):a.hasAttribute(“tabindex”)};_.Ai=function(a,c){a.style.height=_.Ph(c,!0)};
_.Bi=function(a,c,d,e){if(null!=a)for(a=a.firstChild;a;){if(c(a)&&(d.push(a),e)||_.Bi(a,c,d,e))return!0;a=a.nextSibling}return!1};_.Ci=function(a,c){for(;a&&1!=a.nodeType;)a=c?a.nextSibling:a.previousSibling;return a};_.Di=function(a,c){var d;d=c instanceof _.Ub?c:_.Kh(c);a.href=_.Lh(d)};_.Ei=function(a,c,d){d?_.U(a,c):_.W(a,c)};_.Fi=function(a,c,d){if(c instanceof _.Ch)d=c.height,c=c.width;else if(void 0==d)throw Error(“H”);a.style.width=_.Ph(c,!0);_.Ai(a,d)};
_.Gi=function(a,c,d){for(var e=a.search(_.wf),f=0,g,h=[];0<=(g=_.vf(a,f,c,e));)h.push(a.substring(f,g)),f=Math.min(a.indexOf("&",g)+1||e,e);h.push(a.substr(f));a=[h.join("").replace(wi,"$1"),"&",c];null!=d&&a.push("=",(0,window.encodeURIComponent)(String(d)));return _.fi(a)};_.Hi=function(a,c,d){for(var e=0;a&&(null==d||e<=d);){if(c(a))return a;a=a.parentNode;e++}return null}; _.Ii=function(a){var c;if((c="A"==a.tagName||"INPUT"==a.tagName||"TEXTAREA"==a.tagName||"SELECT"==a.tagName||"BUTTON"==a.tagName?!a.disabled&&(!zi(a)||yi(a)):zi(a)&&yi(a))&&_.A){var d;!_.la(a.getBoundingClientRect)||_.A&&null==a.parentElement?d={height:a.offsetHeight,width:a.offsetWidth}:d=a.getBoundingClientRect();a=null!=d&&0=this.left&&a.right<=this.right&&a.top>=this.top&&a.bottom<=this.bottom:a.b>=this.left&&a.b<=this.right&&a.U>=this.top&&a.U<=this.bottom:!1};_.k.expand=function(a,c,d,e){_.ma(a)?(this.top-=a.top,this.right+=a.right,this.bottom+=a.bottom,this.left-=a.left):(this.top-=a,this.right+=Number(c),this.bottom+=Number(d),this.left-=Number(e));return this}; _.k.ceil=function(){this.top=Math.ceil(this.top);this.right=Math.ceil(this.right);this.bottom=Math.ceil(this.bottom);this.left=Math.ceil(this.left);return this};_.k.floor=function(){this.top=Math.floor(this.top);this.right=Math.floor(this.right);this.bottom=Math.floor(this.bottom);this.left=Math.floor(this.left);return this};_.k.round=function(){this.top=Math.round(this.top);this.right=Math.round(this.right);this.bottom=Math.round(this.bottom);this.left=Math.round(this.left);return this}; _.Wi=function(a,c){if(/^\d+px?$/.test(c))return(0,window.parseInt)(c,10);var d=a.style.left,e=a.runtimeStyle.left;a.runtimeStyle.left=a.currentStyle.left;a.style.left=c;var f=a.style.pixelLeft;a.style.left=d;a.runtimeStyle.left=e;return f};Xi=function(a,c){var d=a.currentStyle?a.currentStyle[c]:null;return d?_.Wi(a,d):0}; _.Yi=function(a,c){if(_.A){var d=Xi(a,c+"Left"),e=Xi(a,c+"Right"),f=Xi(a,c+"Top"),g=Xi(a,c+"Bottom");return new _.Vi(f,e,g,d)}d=_.xh(a,c+"Left");e=_.xh(a,c+"Right");f=_.xh(a,c+"Top");g=_.xh(a,c+"Bottom");return new _.Vi((0,window.parseFloat)(f),(0,window.parseFloat)(e),(0,window.parseFloat)(g),(0,window.parseFloat)(d))};_.Zi=function(a,c){return a==c?!0:a&&c?a.width==c.width&&a.height==c.height:!1};_.$i=function(a,c,d,e){this.left=a;this.top=c;this.width=d;this.height=e};_.k=_.$i.prototype; _.k.clone=function(){return new _.$i(this.left,this.top,this.width,this.height)};_.k.contains=function(a){return a instanceof _.Ah?a.b>=this.left&&a.b<=this.left+this.width&&a.U>=this.top&&a.U<=this.top+this.height:this.left<=a.left&&this.left+this.width>=a.left+a.width&&this.top<=a.top&&this.top+this.height>=a.top+a.height};_.k.ceil=function(){this.left=Math.ceil(this.left);this.top=Math.ceil(this.top);this.width=Math.ceil(this.width);this.height=Math.ceil(this.height);return this};
_.k.floor=function(){this.left=Math.floor(this.left);this.top=Math.floor(this.top);this.width=Math.floor(this.width);this.height=Math.floor(this.height);return this};_.k.round=function(){this.left=Math.round(this.left);this.top=Math.round(this.top);this.width=Math.round(this.width);this.height=Math.round(this.height);return this};
_.aj=function(a){var c=_.ph(a),d=new _.Ah(0,0),e;e=c?_.ph(c):window.document;e=!_.A||_.Ab(9)||_.zh(_.rh(e).b)?e.documentElement:e.body;if(a==e)return d;a=_.Mh(a);c=_.Fh(_.rh(c).b);d.b=a.left+c.b;d.U=a.top+c.U;return d};_.bj=function(a){a=_.Mh(a);return new _.Ah(a.left,a.top)};_.cj=function(a){_.R.call(this);this.b=a;a=_.A?”focusout”:”blur”;this.o=_.Q(this.b,_.A?”focusin”:”focus”,this,!_.A);this.w=_.Q(this.b,a,this,!_.A)};_.y(_.cj,_.R); _.cj.prototype.handleEvent=function(a){var c=new _.Ae(a.Fa);c.type=”focusin”==a.type||”focus”==a.type?”focusin”:”focusout”;this.N(c)};_.cj.prototype.P=function(){_.cj.J.P.call(this);_.Ue(this.o);_.Ue(this.w);delete this.b};
var ej,gj;_.dj={};ej=null;_.fj=function(a){a=_.Vh(a);delete _.dj[a];_.Uh(_.dj)&&ej&&_.Xh(ej)};_.hj=function(){ej||(ej=new _.Wh(function(){gj()},20));var a=ej;0!=a.A||a.start()};gj=function(){var a=(0,_.w)();_.Ua(_.dj,function(c){_.ij(c,a)});_.Uh(_.dj)||_.hj()};
_.ij=function(a,c){cc)throw Error(“O`”+c);a.C=c}else a.C=null;return a};_.vj=function(a,c,d){a.D=d?xj(c,!0):c;return a};_.wj=function(a,c,d){c instanceof yj?(a.b=c,Ej(a.b,a.o)):(d||(c=zj(c,Fj)),a.b=new yj(c,0,a.o));return a};_.Gj=function(a,c,d){a.b.set(c,d);return a};
_.Ij=function(a){return a instanceof _.rj?a.clone():new _.rj(a,void 0)};xj=function(a,c){return a?c?(0,window.decodeURI)(a.replace(/%25/g,”%2525″)):(0,window.decodeURIComponent)(a):””};zj=function(a,c,d){return _.t(a)?(a=(0,window.encodeURI)(a).replace(c,Jj),d&&(a=a.replace(/%25([0-9a-fA-F]{2})/g,”%$1″)),a):null};Jj=function(a){a=a.charCodeAt(0);return”%”+(a>>4&15).toString(16)+(a&15).toString(16)};Aj=/[#\/\?@]/g;Cj=/[\#\?:]/g;Bj=/[\#\?]/g;Fj=/[\#\?@]/g;Dj=/#/g;
yj=function(a,c,d){this.o=this.b=null;this.w=a||null;this.A=!!d};Kj=function(a){a.b||(a.b=new _.gf,a.o=0,a.w&&qj(a.w,function(c,d){a.add((0,window.decodeURIComponent)(c.replace(/\+/g,” “)),d)}))};yj.prototype.add=function(a,c){Kj(this);this.w=null;a=Lj(this,a);var d=this.b.get(a);d||this.b.set(a,d=[]);d.push(c);this.o+=1;return this};yj.prototype.remove=function(a){Kj(this);a=Lj(this,a);return _.jf(this.b.o,a)?(this.w=null,this.o-=this.b.get(a).length,this.b.remove(a)):!1};
yj.prototype.clear=function(){this.b=this.w=null;this.o=0};yj.prototype.Wb=function(){Kj(this);return 0==this.o};var Mj=function(a,c){Kj(a);c=Lj(a,c);return _.jf(a.b.o,c)};_.k=yj.prototype;_.k.Pa=function(){Kj(this);for(var a=this.b.Ka(),c=this.b.Pa(),d=[],e=0;ec||c>_.mk(this))throw Error(“Y”);this.H&&this.C||(this.H={},this.C=[]);if(a.o==this){var e=a.getId();this.H[e]=a;_.Oa(this.C,a)}else{var e=this.H,f=a.getId();if(null!==e&&f in e)throw Error(“a`”+f);e[f]=a}ik(a,this);dk(this.C,c,0,a);a.na&&this.na&&a.o==this?(d=this.b,c=d.childNodes[c]||null,c!=a.S()&&d.insertBefore(a.S(),c)):d?(this.b||this.ob(),c=_.nk(this,c+1),jk(a,this.b,c?c.b:null)):this.na&&!a.na&&a.b&&a.b.parentNode&&1==a.b.parentNode.nodeType&&
a.oa()};_.mk=function(a){return a.C?a.C.length:0};_.nk=function(a,c){return a.C?a.C[c]||null:null};_.lk=function(a,c,d){a.C&&(0,_.Ga)(a.C,c,d)};_.gk.prototype.removeChild=function(a,c){if(a){var d=_.t(a)?a:a.getId();a=this.H&&d?ek(this.H,d)||null:null;if(d&&a){var e=this.H;d in e&&delete e[d];_.Oa(this.C,a);c&&(a.wa(),a.b&&_.mh(a.b));ik(a,null)}}if(!a)throw Error(“Z”);return a};

}catch(e){_._DumpException(e)}
try{
if(_.A&&_.A)try{new window.ActiveXObject(“MSXML2.DOMDocument”)}catch(a){};_.jb||_.B&&_.C(532);_.B||_.A||_.hb||_.jb&&_.C(“1.9”);var ok=function(a,c){this.b=[];this.o=c;for(var d=!0,e=a.length-1;0<=e;e--){var f=a[e]|0;d&&f==c||(this.b[e]=f,d=!1)}},pk={},qk=function(a){if(-128<=a&&128>a){var c=pk[a];if(c)return c}c=new ok([a|0],0>a?-1:0);-128<=a&&128>a&&(pk[a]=c);return c},tk=function(a){if((0,window.isNaN)(a)||!(0,window.isFinite)(a))return rk;if(0>a)return sk(tk(-a));for(var c=[],d=1,e=0;a>=d;e++)c[e]=a/d|0,d*=4294967296;return new ok(c,0)},rk=qk(0),uk=qk(1),vk=qk(16777216),wk=function(a){if(-1==a.o)return-wk(sk(a));for(var c=
0,d=1,e=0;ea||36>>0).toString(a),d=f;if(yk(d))return g+e;for(;6>g.length;)g=”0″+g;e=””+g+e}};
var xk=function(a,c){return 0>c?0:c>>16)+(xk(this,f)>>>16)+(xk(a,f)>>>16),e=h>>>16,g=g&65535,h=h&65535;d[f]=h<<16|g}return new ok(d,d[d.length-1]&-2147483648?-1:0)}; var Ak=function(a,c){return a.add(sk(c))},Bk=function(a,c){if(yk(a)||yk(c))return rk;if(-1==a.o)return-1==c.o?Bk(sk(a),sk(c)):sk(Bk(sk(a),c));if(-1==c.o)return sk(Bk(a,sk(c)));if(0>Ck(a,vk)&&0>Ck(c,vk))return tk(wk(a)*wk(c));for(var d=a.b.length+c.b.length,e=[],f=0;f<2*d;f++)e[f]=0;for(f=0;f>>16,l=xk(a,f)&65535,p=xk(c,g)>>>16,r=xk(c,g)&65535;e[2*f+2*g]+=l*r;Dk(e,2*f+2*g);e[2*f+2*g+1]+=h*r;Dk(e,2*f+2*g+1);e[2*f+2*g+1]+=l*p;Dk(e,2*f+2*g+1);
e[2*f+2*g+2]+=h*p;Dk(e,2*f+2*g+2)}for(f=0;f>>16,a[c]&=65535,c++},zk=function(a,c){if(yk(c))throw Error(“ba”);if(yk(a))return rk;if(-1==a.o)return-1==c.o?zk(sk(a),sk(c)):sk(zk(sk(a),c));if(-1==c.o)return sk(zk(a,sk(c)));if(30=Ck(e,a);)d=Ek(d,1),e=Ek(e,1);for(var f=Fk(d,1),g=Fk(e,1),h,e=Fk(e,2),d=Fk(d,
2);!yk(e);)h=g.add(e),0>=Ck(h,a)&&(f=f.add(d),g=h),e=Fk(e,1),d=Fk(d,1);return f}d=rk;for(e=a;0<=Ck(e,c);){f=Math.max(1,Math.floor(wk(e)/wk(c)));g=Math.ceil(Math.log(f)/Math.LN2);g=48>=g?1:Math.pow(2,g-48);h=tk(f);for(var l=Bk(h,c);-1==l.o||0>5,e=c%32,f=a.b.length+d+(0>>32-e:xk(a,h-d);return new ok(g,a.o)},Fk=function(a,c){for(var d=c>> 5,e=c%32,f=a.b.length-d,g=[],h=0;h>>e|xk(a,h+d+1)<<32-e:xk(a,h+d);return new ok(g,a.o)}; var Gk=function(a){_.D.call(this);a||_.rh()};_.y(Gk,_.D);var Hk=function(a,c){Gk.call(this,c);this.o=a;this.o.b();this.o.b();this.b=[]},Ik;_.y(Hk,Gk);Hk.prototype.w=0;Hk.prototype.A=!1;Hk.prototype.send=function(a,c){var d=a+":"+c;if(!_.A||3800>=c.length)this.b.push(“|”+d);else for(var e=c.length,f=Math.ceil(e/3800),g=0,h=1;ga-Ik?10:100)},Hk);
var Lk=window.location.hash;if(Lk){“#”==Lk.charAt(0)&&(Lk=Lk.substring(1));var Mk=Lk.indexOf(“|”),Nk=Lk.substring(0,Mk).split(“,”),Ok=Nk[0],Pk=2==Nk.length?Nk[1]:null,Qk=Lk.substring(Mk+1),Rk;Pk?Rk=window.parent.frames[Pk]:Rk=window.parent.parent;try{Rk.xpcRelay(Ok,Qk)}catch(a){}};
new _.R;if(window.location&&(1==window.location.hash.indexOf(“xdrp”)||1==window.location.search.indexOf(“xdrp”)))if(_.ib)window.document.execCommand(“Stop”);else if(_.jb)window.stop();else throw Error(“ca”);_.A&&_.C(“11″);Ak(Ek(uk,32),uk);qk(65535);Ak(Ek(uk,128),uk);(function(){var a=””;if(_.A){var c=function(a){try{return new window.ActiveXObject(a),!0}catch(e){return!1}};c(“AcroPDF.PDF.1″)?a=”7”:c(“PDF.PdfCtrl.6″)&&(a=”6”)}else window.navigator.mimeTypes&&0=c.right?f=c.right>a.left?c.right:a.left:d=c.bottom?h=c.bottom>a.top?c.bottom:a.top:eMath.abs(h-e)?h=null:f=null),null!==f?f<=d?a.left=f:a.right=f:null!==h&&(h<=e?a.top=h:a.bottom=h);this.D=10<=(a.right-a.left)*(a.bottom-a.top)?this.o:null}}};_.k.Re=function(){return!1}; _.k.Ud=function(a){for(var c=0,d;d=this.L[c];c++)if(a.target==d.b){var e=d.B-d.b.scrollTop,f=d.A-d.b.scrollLeft;d.B=d.b.scrollTop;d.A=d.b.scrollLeft;this.o&&this.D==this.o&&(0-d?0:d+e)h–,d++;e=c.children[h]}}return 0== d&&a.A[f]?new Cl(a.A[f],h):null},Bl=function(a,c){for(var d=-1,e=0;ec&&(c=0);a.b.style.width=c+”px”;d=a.b.offsetWidth-d;a.b.style.width=d+”px”;return d-e},ms=function(a){var c=a.b.style.width;a.b.style.width=””;return c};
var qs=function(a,c,d){var e;void 0==e&&(e=-1);return{className:a,mb:{Bc:c||0,Oc:d||0,Ob:e}}},rs={className:”gb_ve”,items:[qs(“gb_Rb”),qs(“gb_Oe”),qs(“gb_re”,0,2),qs(“gb_Pe”),qs(“gb_ib”,1,1)],kb:[{className:”gb_ib”,items:[qs(“gb_gf”,0,1),qs(“gb_ic”,0,1)],kb:[function(a){a=a.gb_gf;var c;if(a)c=a.S();else{c=window.document.querySelector(“.gb_gf”);if(!c)return null;a=new js(c)}c=c.querySelectorAll(“.gb_Q”);for(var d=0;d