【Javascript cơ bản】Bài 2: Khai báo biến trong JavaScript

Tiếp tục tìm hiểu về Javascript , hôm nay Học Web sẽ giới thiệu cho các bạn về BIẾN trong javascript bao gồm :cách khai báo biến trong Javascript và cách sử dụng biến như thế nào cho đúng.

Khai báo biến

Cú pháp

1
var tênbiến;
  • Từ khóa var dùng để khai báo biến
  • Tên biến phải bắt đầu bằng ký tự(in thường hoặc in hoa) hoặc dấu gạch dưới(_). Tên biến không được trùng với các từ khóa.

Bảng các từ khóa trong Javascript:

abstract else instanceof switch
boolean enum int synchronized
break export interface this
byte extends long throw
case false native throws
catch final new transient
char finally null true
class float package try
const for private typeof
continue function protected var
debugger goto public void
default if return volatile
delete implements short while
do import static with
double in super with

Gán giá trị

Trong Javascript, bạn có thể gán giá trị ngay khi khai báo

1
var tênbiến = giátrị;

hoặc gán giá trị sau khi khai báo

1
2
var tênbiến;
tênbiến = giátrị;

Về cơ bản, có 3 kiểu giá trị mà bạn có thể sử dụng:

  • Số: Javascript không phân biệt kiểu số nguyên và số thập phân. Vì thế bạn có thể khai báo hoặc so sánh chúng. VD:50, 11.5,…
  • Chuỗi: Luôn phải đặt trong dấu ngoặc “” hoặc ”. VD: “Đây là một chuỗi!”.
  • Boolean: giá trị true hoặc false.

Ngoài ra biến cũng có thể được gán cho giá trị Null.

B1: Tạo file bai2.html, nhập đoạn code sau

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Bài 2 - Biến trong Javascript</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//Khai báo biến myString
var myString;
//Gán giá trị cho biến myString
myString = "Đây là lần đầu làm quen Javascript của tôi!";
//In biến myString ra trình duyệt
document.write(myString);
</script>
</body>
</html>

B2: Mở file với trình duyệt:

khai bao bien trong javascript

Các bạn cố gắng thực hành lại những điều mình vừa giới thiệu, cũng như làm thêm một số bài tập về biến trong javascript trên mạng nhé !