【Javascript cơ bản】Bài 6: Lệnh điều khiển vòng lặp break, continue trong Javascript

Hôm nay Học Web sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn cách điều khiển vòng lặp trong Javascript. Trong một vòng lặp, trong nhiều trường hợp người lập trình không muốn chạy đủ vòng lặp mà chỉ cần đạt một điều kiện nhất định nào đó, sẽ thực hiện lệnh và thoát khỏi vòng lặp hoặc tiếp tục vòng lặp. Như vậy ta cần Lệnh điều khiển vòng lặp trong Javascript

 

Lệnh break – điều kiện vòng lặp

Lệnh break được dùng để thoát ra khỏi vòng lặp.
Cú pháp

loop
{
  code;
  break;
}

B1: Tạo file bai8.html, nhập đoạn code sau

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Bài 8 - Điều khiển vòng lặp trong Javascript</title>
</head>
 
<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
 
for(var i = 0; i <= 10; i++)
{
    //In ra biến i
    document.write("<p>" + i + "</p>");
    
    //Nếu i = 5 thì thoát khỏi vòng lặp
    if(i==5)
    {
        break;
    }
    
}
 
</script>
 
</body>
</html>

B2: Mở file với trình duyệt

Lệnh continue-điều khiển vòng lặp

Lệnh continue khá giống với lệnh break, nhưng khác ở chỗ lệnh continue chỉ bỏ qua điều kiện được đáp ứng lúc đó và nhảy đến vòng lặp tiếp theo.
Cú pháp

loop
{
  code;
  continue;
}

B3: Mở file bai8.html, nhập đoạn code sau

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Bài 8 - Điều khiển vòng lặp trong Javascript</title>
</head>
 
<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
 
for(var i = 0; i <= 10; i++)
{
    //Nếu i = 5 thì bỏ qua và ghi tiếp
    if(i==5)
    {
        continue;
    }
    
    //In ra biến i
    document.write("<p>" + i + "</p>");
    
}
 
</script>
 
</body>
</html>

B4: Refresh lại trình duyệt

Nhãn(Label)-điều khiển vòng lặp

Nhãn không thực hiện một công việc xác định gì. Nó chỉ có mục đích là xác định vị trí trong khối lệnh sao cho dòng chương trình có thể được hướng đến nó.
Nhãn có thể sử dụng kết hợp với lệnh break và lệnh continue.
Cú pháp

Nhãn:
Lệnh;

B5: Mở file bai8.html, nhập đoạn code sau

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Bài 8 - Điều khiển vòng lặp trong Javascript</title>
</head>
 
<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
 
outerloop:   // This is the label name
for (var i = 0; i < 5; i++)
{
  innerloop:
  for (var j = 0; j < 5; j++)
  {
     if (j >  3 ) break ;         // Quit the innermost loop
     if (i == 2) break innerloop; // Do the same thing
     if (i == 4) break outerloop; // Quit the outer loop
     document.write("i = " + i +" j = " + j + "<br />");
   }
}
</script>
 
</body>
</html>
B6: Refresh lại trình duyệt