【Javascript cơ bản】Bài 3: Toán tử trong Javascript

Có bao nhiêu loại toán tử trong javascript và cách sử dụng chúng. Hôm nay Học Web sẽ giúp các bạn giải quyết những thắc mắc đó.

Các Toán tử trong Javascript số học(phép toán)
Giả sử có biến X được gán giá trị là 5 và biến Y được gán giá trị là 10.

Phép toán Mô tả Ví dụ
+ Phép cộng hai số X+Y sẽ cho kết quả là 15
Phép trừ hai số X-Y sẽ cho kết quả là -5
* Phép nhân hai số X*Y sẽ cho kết quả là 50
/ Phép chia hai số X/Y sẽ cho kết quả là 0.5
% Phép chia lấy phần dư giữa hai số X%Y sẽ cho kết quả là 0
++ Toán tử tăng. Tăng một giá trị cho biến X++(hoặc ++X) sẽ cho kết quả là 6
Toán tử giảm. Giảm một giá trị cho biến X–(hoặc –X) sẽ cho kết quả là 4

Lưu ý: Toán tử cộng (+) còn được dùng để nối chuỗi. Ví dụ ta có hai chuỗi là “” Xin chào,” và ” các bạn.”, khi thực hiện phép nối chuỗi: “Xin chào,” + ” các bạn.” ta sẽ được một chuỗi mới là tập hợp của hai chuỗi cũ: “Xin chào, các bạn.”.
Các toán tử so sánh
Giả sử có biến X được gán giá trị là 5 và biến Y được gán giá trị là 10.

Phép toán Mô tả Ví dụ
== Phép so sánh bằng (X==Y) sẽ cho kết quả là false
!= Phép so sánh khác (X!=Y) sẽ cho kết quả là true
> Phép so sánh lớn hơn (X>Y) sẽ cho kết quả là false
< Phép so sánh nhỏ hơn (X<Y) sẽ cho kết quả là true
>= Phép so sánh lớn hơn hoặc bằng (X>=Y) sẽ cho kết quả là false
<= Phép so sánh nhỏ hơn hoặc bằng (X<=Y) sẽ cho kết quả là true

Các Toán tử trong Javascript – Logic
Giả sử có biến X được gán giá trị là true và biến Y được gán giá trị là false.

Phép toán Mô tả Ví dụ
&&(AND) Toán tử AND so sánh hai biểu thức. Chỉ trả về giá trị TRUE khi cả hai biểu thức đều mang giá trị là TRUE. (X && Y) sẽ cho kết quả là false
||(OR) Toán tử OR so sánh hai biểu thức. Chỉ trả về giá trị FALSE khi cả hai biểu thức đều mang giá trị là FALSE. (X || Y) sẽ cho kết quả là true
! Toán tử NOT phủ định biểu thức. Trả về giá trị là TRUE khi biểu thức mang giá trị FALSE và ngược lại. !X sẽ cho kết quả là false

Các toán tử gán
Giả sử có biến X được gán giá trị là 5 và biến Y được gán giá trị là 10.

Phép toán Mô tả Ví dụ
= Gán giá trị cho một biến X=5
+= Tăng giá trị cho biến X += 20 tương đương với X = X+20
-= Giảm giá trị cho biến X -= 20 tương đương với X = X-20
*= Tăng giá trị cho biến X *= 20 tương đương với X = X*20
/= Giảm giá trị cho biến X /= 20 tương đương với X = X/20
%= Gán giá trị phần chia lấy dư X %= 20 tương đương với X = X%20

Toán tử điều kiện ? :
Toán tử điều kiện ? : là dạng viết tắt của if…else. Nó có thể được dùng để gán các giá trị dựa vào điều kiện đưa ra.
Cú pháp

1
biến = (điều kiên ? giá trị nếu đúng : giá trị nếu sai);

Toán tử typeof
Trả về một chuỗi giá trị tương ứng của biến.
Cú pháp

1
typeof biến;

Dưới đây là danh sách các giá trị trả về của toán tử typeof

Kiểu giá trị Chuỗi giá trị trả về từ toán tử typeof
số(Number) “number”
chuỗi(String) “string”
Boolean “boolean”
Object “object”
Function “function”
Undefined “undefined”
Null “object”

B1: Tạo file bai3.html, nhập đoạn code sau

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Bài 3 - Toán tử trong Javascript</title>
</head>
 <body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
 var soThuNhat = 5;
var soThuHai = 10;
 var Tong = soThuNhat + soThuHai;
 //In biến Tong ra trình duyệt
document.write("Tổng hai số có giá trị: " + Tong + " và kiểu dữ liệu là: " + typeof Tong);
 </script>
 </body>
</html>

B2: Mở file với trình duyệt

Các bạn cố gắng thực hành lại những điều mình vừa giới thiệu, cũng như làm thêm một số bài tập về toán tử trong javascript trên mạng nhé !