HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH ASSEMBLY BẰNG EMU8086

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy một chương trình Assembly trên EMU 8086 chi tiết nhất có thể.

Key crack: User:  ISHAAN hoặc glaitm    Key:27R3VDEFYFX4N0VC3FRTQZX

;Viết chương trình hiện ra câu “Hello Assembly”
.MODEL small
.STACK 100h
.DATA
TB DB “Hello Assembly!$”  ;LƯU Ý KẾT THÚC CHUỖI PHẢI CÓ $
.CODE
Mov    AX,@DATA
Mov    DS,AX
LEA    DX,TB
Mov    AH,9
Int        21h
Mov    AH,4CH
Int        21h
END

Nếu có copy vui lòng ghi nguồn trang edu.com.vn nhé

Download source cài đặt chương trình EMU 8086
https://drive.google.com/file/d/0B_QJP6p8t3bVX2dpcHF4ZHhnY1U/view