Download Files và View Progress không cần trình duyệt với File Downloader

Download Files và View Progress không cần trình duyệt

Mọi người thường tránh tải theo quy tắc mặc định; Tôi có phải cài đặt chúng n hệ thống của tôi và tải bất tôi khởi động được tự động chuyển đến ứng dụng. Không chỉ làm tôi thấy khó chịu này, nhưng khi nói quản lý download sẽ cố gắng để có được tôi để cài đặt thanh công cụ hoặc sửa đổi công cụ tìm kiếm của tôi, hoặc khi giao diện tính năng quảng cáo, tôi lớn sợ hãi nhiều hơn của nó. Điều đó nói rằng, có những lúc tôi muốn các ứng dụng tải về và ruồi không phải là điều mà tôi đã làm độc quyền thông qua trình duyệt internet của tôi. Gặp Nộp Downloader, một ứng dụng Windows có thể là tên gọi chung nhất mà bạn có thể muốn aptly mô tả những gì các ứng dụng không. Nó tải về các ứng dụng; bạn dán các liên kết tải về, cài đặt thư mục download và tên file, và bắt đầu tải về. Các ứng dụng này là rất cơ bản có nghĩa là tạm dừng và tiếp tục các tính năng cho việc tải xuống chỉ có sẵn nếu các máy chủ lưu trữ các tập tin hỗ trợ nó. Ứng dụng này cũng có thể được chạy từ dòng lệnh để bắt đầu tải xuống. Phần tốt nhất là tập Downloader là một ứng dụng di động nên không cần cài đặt.

Trích xuất các ứng dụng và chạy nó. Dán liên kết tải về trong lĩnh vực Download. Bạn có thể sao chép nó từ một trang web, hoặc nếu các liên kết tải về trực tiếp không được đưa ra, bạn có thể bắt đầu và sau đó tạm dừng download trong trình duyệt của bạn, vào trình quản lý download của trình duyệt, và sao chép liên kết từ đó để dán vào các ứng dụng. Nhấn ‘Start Download’.

file-downloader

file-downloader

Khi tải về tiến triển, bạn có thể xem thời gian còn lại và bao nhiêu của các tập tin đã được tải về cả hai như là một tỷ lệ phần trăm và MBS.

file-downloader-progress

file-downloader-progress

Để chạy các ứng dụng từ dòng lệnh và bắt đầu tải xuống, sử dụng các lệnh sau (như được đưa ra bởi các nhà phát triển).

/ f = filepathandname – Lưu tập tin vị trí và tên.
/ u = downloadlocation – http hoặc https url tải về.
/ ec – Thoat khi hoàn tất.

Tập Downloader cũng đi kèm với một Customizer thanh tiến cho phép bạn thay đổi sự xuất hiện của các thanh tiến trình. Đó là một trong những tính năng kỳ lạ để có một trình quản lý download nhưng nó ở đó. Nó chạy như một ứng dụng riêng biệt và khi bạn đã thực hiện xong, lưu file với tên ‘custom_pbar’ và ở định dạng XML cho nó có hiệu lực.