【Javascript cơ bản】Bài 5: Vòng lặp While-Do While trong Javascript

Kết thúc bài viết trước, các bạn đã nắm được về câu lệnh điều kiện if else, switch case. Hôm nay các bạn hãy cùng Học Web tiếp tục tìm hiểu các kiến thức cơ bản về Javascript nhé. Trong khi viết chương trình, đôi khi bạn cần phải thực thi một hành động lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó là khi các vòng lặp While – Do While trở nên cần thiết.

Vòng lặp while

Cú pháp

while (điều kiện)
{
   Code;
}

Vòng lặp while kiểm tra điều kiện ở ngay đầu vòng lặp, nó được thực hiện trước mỗi lần lặp. Nếu ngay từ đầu điều kiện đã không được đáp ứng, vòng lặp sẽ không được thực hiện.

Vòng lặp do while

Cú pháp

do
{
  Code;
while (điều kiện);

Vòng lặp do…while có chức năng tương tự như vòng lặp while. Chỉ khác một điều, đó là các khối lệnh sẽ được thực thi sau đó mới được kiểm tra điều kiện. Điều này đồng nghĩa với việc, các khối lệnh sẽ được thực thi ít nhất là 1 lần cho dù điều kiện trả về sai.

B1: Tạo file bai6.html, nhập đoạn code sau

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Bài 6 - Vòng lặp while trong Javascript</title>
</head>
 
<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
 
var myNumber = 0;
 
document.write("<h2>Vòng lặp while</h2>");
while(myNumber <= 10)
{
    document.write("<p>"+myNumber+"</p>");
    myNumber++;
}
var myNumber2 = -1;
document.write("<h2>Vòng lặp do...while</h2>");
do
{
    document.write("<p>"+myNumber2+"</p>");
    myNumber2++;
}while(myNumber2 < -1)
</script>
</body>
</html>

B2: Mở file với trình duyệt
Một câu hỏi của khá nhiều bạn đặt ra khi tìm hiểu về while, for. ”Tại sao có for rồi lại sử dụng while, hoặc tại sao có while rồi lại sử dụng for”. Câu trả lời rất đơn giản:Vòng lặp for cho phép lặp lại nhiều lần một tập lệnh với số lần được khai báo trước(số lần lặp cụ thể). Còn vòng lặp While được sử dụng khi chưa biết được số lần lặp.

 

Cú pháp

for (giá trị khởi đầu; điều kiện thực hiện vòng lặp; thay đổi)
{
     code;
}

B1: Tạo file bai7.html, nhập đoạn code sau

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Bài 7 - Vòng lặp for trong Javascript</title>
</head>
 
<body>
<script type="text/javascript" language="javascript">
 
var counter;
 
for(counter = 0; counter <= 10; counter++)
{
    document.write("<p>"+counter+"</p>");
}
 
</script>
 
</body>
</html>

 

B2: Mở file với trình duyệt