20 trang web làm baclink gov tại việt nam

20 trang làm backlink GOV tại việt nam và vẫn còn tiếp tục cập nhật

STT Danh sách trang web .gov
1 http://ttth-stc.quangbinh.gov.vn/vi/node
2 http://web.cambinh.gov.vn/
3 http://bhxhbinhduong.gov.vn/hoidap/
4 http://gdla.gov.vn/diendan/index.php
5 http://www.tnmthaiduong.gov.vn/index.php…
6 http://tinhdoanbacninh.gov.vn/forum/register.php?do=register
7 http://www.choxe.quatlam.gov.vn/
8 http://raovat.quatlam.gov.vn/
9 http://ahtp.hochiminhcity.gov.vn/web/trang-chu/dien-dan
10 http://www.rfd.gov.vn:81/forum/forum.php
11 http://hymetdata.gov.vn/index.aspx?u=frm
12 http://ict.sonla.gov.vn/forum/forum.php
13 http://oda.mpi.gov.vn/…/Di%E1%BB%85n…/tabid/142/Default.aspx
14 http://xaquyloc.gov.vn/dien-dan.aspx
15 http://vlquangtri.vieclamvietnam.gov.vn/
16 http://stnmt.kontum.gov.vn/index.php…
17 http://ict.sonla.gov.vn/forum/forum.php…
18 http://kcxbacninh.gov.vn/forum/index.php…
19 http://diendan.haugiang.gov.vn/
20 www.nri.gov.vn:82/forum/