Mô hình hướng đối tượng trong java

Một bài tâp căn bản về mô hình hướng đối tượng trong Java

1) Viết theo mô hình hướng đối tượng

2) Sử dụng đối tượng mới Vector của Java thay thế ArrayList

3) Viết các chức năng thêm, xóa, sửa trên nền tảng cơ sỡ dữ liệu

Link youtube:

Vào trang http://youtube.com/user/truonghoctructuyen để thấy đầy đủ các bài giảng trực tuyến các bạn nhé.