Đọc ghi file trong java

Học web tiếp tục giới thiệu 1 kĩ thuật rất quan trọng trong các ngôn ngữ lập trình và Java là đọc ghi file trong Java

Ghi File

FileOutputStream fos= new FileOutputStream( nameOfFileToBeWrittenTo );
PrintWriter pw= new PrintWriter( fos );


Ví dụ

FileOutputStream fos= new FileOutputStream(“Example.dat”,true);
PrintWriter pw= new PrintWriter(fos);

true : nếu file chưa tồn tại thì tạo file nếu đã tồn tại thì ghi nối tiếp vào file
false: nếu file chưa tồn tại thì tạo file nếu đã tồn tại thì ghi đè lên file cũ
Sau khi ghi xong thì nhớ phải đóng pw lại ko thì nó ko thực hiện việc ghi file cho mình

pw.close();

Đọc file

FileReader fr= new FileReader( nameOfFileToBeReadFrom );
BufferedReader input= new BufferedReader(fr);

Ví dụ

FileReader fr= new FileReader(“Example.dat”);
BufferedReader input= new BufferedReader(fr);

Bạn có thể đọc bằng Scanner

Scanner input= new Scanner(fr);

Một ví dụ cụ thể
import java.io.*;

public class docGhiFile {

public static void main(String[] args) {
String ten= “Dang Le Nam”;
String lop= “CDNS8”;
int tuoi= 21;
try{

//Ghi file
FileOutputStream fos= new FileOutputStream(“Example.dat”,true);
PrintWriter pw= new PrintWriter(fos);
pw.println(ten);
pw.println(lop);
pw.println(tuoi);
pw.close();

//Doc file va in ra
FileReader fr= new FileReader("Example.dat");
BufferedReader input= new BufferedReader(fr);
System.out.println(input.readLine());
System.out.println(input.readLine());
System.out.println(input.readLine());
}catch(FileNotFoundException e){
System.out.println(e.getMessage());
}catch(IOException e){
System.out.println(e.getMessage());
}
}
}

Kết quả sau khi chạy:

Dang Le Nam
CDNS8
21