Bài tập lập trình service bằng ngôn ngữ Java

Hôm nay hocweb xin giới thiệu các bạn 1 bài tập cơ bản trong loạt bài lập trình service bằng ngôn ngữ Java. Bài đầu tiên hocweb xin giới thiệu là bài tập. Đổi chữ thường sang chữ Hoa. Nghĩa là khi client gõ chữ thường thì server sẽ xử lý và đổi chữ thường sang chữ hoa. 

Đây là đoạn code của bài tập này: 

Code tren file MayChu.java

import java.io.*;
import java.net.*;

class MayChu
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
//b1 : ket noi
ServerSocket server = new ServerSocket(1234);
Socket client = server.accept();

//b2 : khai bao
BufferedReader br = new BufferedReader(new
InputStreamReader(client.getInputStream()));
PrintWriter pw = new PrintWriter(client.getOutputStream());
String st;

//b3 : nhan dl tu may khach
st = br.readLine();

//b4 : xu ly du lieu
String kq = CHUHOA(st);

//b5 : gui tra kq ve client
pw.write(kq);
pw.write(“\n”);
pw.flush();

//b6 : ket thuc
br.close();
pw.close();
client.close();
server.close();
}//ket thuc void main
public static String CHUHOA(String st)
{
return st.toUpperCase();
}
}

 Code trên máy client 

import java.io.*;
import java.net.*;

class MayKhach
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
//b1 : ket noi
Socket server = new Socket(“127.0.0.1″,1234);

//b2 : khai bao
BufferedReader in = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
BufferedReader br = new BufferedReader(new
InputStreamReader(server.getInputStream()));
PrintWriter pw = new PrintWriter(server.getOutputStream());
String st;

//b3 : nhap dl tu ban phim
System.out.print(“Nhap du lieu : “);
st = in.readLine();

//b4 : gui du lieu den maychu
pw.write(st);
pw.write(“\n”);
pw.flush();

//b5 : nhan dl kq tra ve tu server
String kq = br.readLine();

//b6 : thong bao ket qua
System.out.println(“Chuoi hoa nhan duoc tu may chu la : ” + kq);

//b7 : ket thuc
br.close();
pw.close();
server.close();
}
}

 Trong bài tập này ta giải quyết được bài toán gửi 1 chuỗi bất kì lên server.. Server sẽ tính toán và trả kết quả về cho client .. VD: in hoa, đảo ngược chuỗi, chuẫn hóa(cắt khoảng trắng) …
1) teo
TEO
2) teo
oet
3) t e o
teo