Hướng dẫn cài đặt Asterisk trên CentOS 6.7 bằng máy ảo VMware mới nhất

Trong phần này, ta sẽ cài đặt Asterisk trên CentOS 6.7 bằng máy ảo VMware từ A-Z cho người mới bắt đầu học môn tin học viễn thông.

Hướng dẫn này có thể chạy trên Fedora và Redhat với một ít điều chỉnh.

asterisk

Trước khi bắt tay cài đặt Asterisk, ta cần đảm bảo server đã cập nhật các gói mới nhất

yum update -y

Tắt SElinux bằng cách thay “enforcing” bằng “disabled” trong /etc/selinux/config.

Bạn có thể chạy bằng lệnh sau:

sed -i s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g /etc/selinux/config

Sau khi cập nhật hệ thống và tắt SElinux, bạn cần khởi động lại server để có thể bắt đầu cài đặt Asterisk. Reboot

Để cài đặt Asterisk, bạn cần cài các gói cơ bản trước. Có thể tìm hiểu thêm tại https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/System+Requirements

yum install -y make wget openssl-devel ncurses-devel newt-devel libxml2-devel kernel-devel gcc gcc-c++ sqlite-devel libuuid-devel

Di chuyển đến /usr/src để chứa file source

cd /usr/src/

cai dat asterisk

Download Asterisk và các gói đi kèm (cài trước khi cài đặt Asterisk): wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11-current.tar.gz

Giải nén:

tar zxvf dahdi-linux-complete*

tar zxvf libpri* tar zxvf asterisk*

Muốn cài đặt Asterisk thành công, cần theo thứ tự sau: cài Dahdi trước, kế đó là Libpri và cuối cùng là cài đặt Asterisk

cau truc asterisk

Cài DAHDI.

cd /usr/src/dahdi-linux-complete* make && make install && make config

Cài libpri. cd /usr/src/libpri* make && make install

Di chuyển đến source của Asterisk

cd /usr/src/asterisk*

Cài đặt Asterisk.

Các bạn có thể chạy menuselect để thêm/bớt ứng dụng Asterisk lúc cài

./configure && make menuselect && make && make install

Nếu bạn cài đặt Asterisk mà gặp lỗi thì có thể chạy các lệnh sau để xóa các thư mục đã tạo ra trước khi cài lại make clean && make distclean

Sau khi cài đặt Asterisk mà không gặp bất cứ lỗi nào thì có thể chạy lệnh sau để tạo ra các file cấu  hình mẫu make samples

Tạo file start cho Asterisk trong /etc/init.d/

make config

Chạy DAHDI. service dahdi start

Khởi động Asterisk.

service asterisk start

Sau khi cài đặt Asterisk và khởi động xong, ta có thể truy cập Asterisk CLI để xem log.

asterisk -rvvv

Bây giờ thì bạn đã cài đặt Asterisk thành công trên CentOS 6!