CLASS và ID trong CSS

Trong bài này mình sẽ giúp các bạn áp dụng một thuộc tính CSS cho một thành phần nào đó ví dụ  như h1, h2, p, a, img,… thì toàn bộ  các thành phần này trong  trang web đều nhận thuộc tính này. Vậy có cách nào để  nhóm lại một số thành phần nào đó để  áp dụng một thuộc tính đặc biệt. Chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề này.

Ta có 1 ví dụ:

1. Class:

 

Kết quả: 

Class va id trong css

Như vậy ta thấy rằng, cách sử dụng là thêm dấu “.” trước tên class để gọi CSS selector.

Lưu ý:  Không đặt tên class bắt đầu bằng số, việc đặt tên class bắt đầu bằng số sẽ chỉ hỗ trợ trong trình duyệt Internet Explorer (IE) và sẽ không hoạt động trên trình duyệt Firefox.

2. ID:

Tương tự như class, ta cũng lấy ví dụ đó, nhưng với Id chúng ta sẽ không dùng dấu “.”  mà thay vào bằng dấu “#”.

 

Kết quả: 

Lưu ý: Không đặt tên Id bắt đầu bằng số, việc đặt tên Id bắt đầu bằng số sẽ không hoạt động trên trình duyệt Firefox.

Trải qua hai ví dụ trên chúng ta có thể rút ra những kết luận sau:

–  Class dùng để nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính, do tính chất đó nó có thể được sử dụng nhiều lần.

–  Id dùng để nhận dạng một đối tượng đặc trưng, Id có tính duy nhất.