Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

NỘI DUNG

 • Giới thiệu
 • Lịch sử phát triển
 • Kiến trúc mạng (Network Architecture)
 • Các khái niệm cơ bản
 • Các thành phần mạng máy tính
 • Phân loại mạng
 • Các lợi ích và thách thức

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

 • Giới thiệu các kiến thức tổng quan về mạng máy tính
 • Các vấn đề của mạng máy tính

Yêu cầu: Sinh viên nắm vững

 • Quá trình hình thành và phát triển của mạng máy tính
 • Các khái niệm cơ bản của mạng máy tính
 • Các thành phần mạng máy tính
 • Phân loại mạng
 • Các lợi ích và thách thức

Chi tiết Slide Tổng quan về mạng máy tính

 

Chúc các bạn học tốt!