Hiện báo động khi pin laptop sắp hết hoặc đầy[Windows]

Tôi đã có một chỗ rắc rối với máy tính xách tay của tôi trong những ngày qua. Bây giờ nó đang được sửa chữa, tôi phải giữ một mắt rất gần vào bao nhiêu pin đã được sạc. Trước khi điều này xảy ra, tất cả tôi bao giờ cần thiết để chăm sóc về được nếu pin của tôi đã được cắm vào và sạc. Vì nó đã không làm phiền tôi trong quá khứ (và điều này là khoảng 4 năm giá trị của quá khứ), tôi thực sự đã không có ý tưởng như thế nào để theo dõi nồng độ phần trăm pin mà không cần mở rộng quá nhiều công sức. Có nguy cơ rõ ràng rằng tôi chỉ muốn quên kiểm tra pin của tôi đã để lại bao nhiêu phí, hoặc làm thế nào nó đã đầy đủ. May mắn thay, cả hai vấn đề đã được giải quyết bằng cách sử dụng một kịch bản, và một số được xây dựng trong kiểm tra pin mà Windows có. Bạn có thể sử dụng cả hai để có được trên màn hình và âm thanh cảnh báo khi pin của bạn đã phải trả một mức độ nhất định và nó hoạt động khi bạn muốn thiết lập một giới hạn đến mức tối thiểu hoặc mức cước tối đa.

Cảnh báo phần trăm pin thấp – Hiện báo động khi pin laptop sắp hết hoặc đầy

windows-low-battery-level

windows-low-battery-level

 

Vào Control Panel> Hardware and Sound> Power Options> Edit Settings Kế hoạch và chọn một kế hoạch năng lượng để sửa. Cuộn xuống danh sách các tùy chọn quản lý cho đến khi bạn nhìn thấy các tùy chọn Battery. Ở đây bạn có thể kích hoạt một cảnh báo âm thanh khi pin đạt đến mức độ quan trọng và khi nó là thấp. Những điều tuyệt vời là bạn có thể chọn bao nhiêu những mức đó là. Mức có thể được thiết lập cho cả khi hệ thống của bạn đã được cắm vào và / hoặc trên pin.

windows mức pin thấp

Pin cao Tỷ lệ Alert
Đây là một loại rối rắm và có hai cách bạn có thể thực hiện điều này. Phương pháp đầu tiên có bạn xem xét lại các kế hoạch điện. Bạn có thể thiết lập mức độ pin quan trọng đối với bất cứ tỷ lệ phần trăm của pin bạn muốn được cảnh báo. Bạn sẽ cần phải thiết lập các hành động pin Critical “làm gì” nếu bạn đang theo dõi mức độ sạc pin cao nếu không khi pin của bạn là nói 99% tính phí, các hành động có thể gây ra trạng thái ngủ đông. Đó là lý do tại sao rõ ràng đây không phải là phương pháp nhất.
set oLocator = CreateObject(“WbemScripting.SWbemLocator”)
set oServices = oLocator.ConnectServer(“.”,”root\wmi”)
set oResults = oServices.ExecQuery(“select * from batteryfullchargedcapacity”)
for each oResult in oResults
iFull = oResult.FullChargedCapacity
next

while (1)
set oResults = oServices.ExecQuery(“select * from batterystatus”)
for each oResult in oResults
iRemaining = oResult.RemainingCapacity
bCharging = oResult.Charging
next
iPercent = ((iRemaining / iFull) * 100) mod 100
if bCharging and (iPercent > 95) Then msgbox “Battery is at ” & iPercent & “%”,vbInformation, “Battery monitor”
wscript.sleep 30000 ‘ 5 minutes
wend

Kịch bản này sẽ cảnh báo bạn khi pin đã sạc đến 96%, và khi nó rơi xuống 5%. Bạn có thể chỉnh sửa các dòng nếu bCharging và (iPercent> 95) Sau đó, MsgBox “Battery là” & iPercent & “%”, vbInformation, “Battery monitor” và thay thế các giá trị trong (iPercent> 95) để bất cứ điều gì giá trị phù hợp với bạn.

 

Phương pháp thứ hai là sử dụng một kịch bản siêu đơn giản. Dán đoạn mã (dưới đây) vào Notepad và lưu nó như Battery.vbs (thiết lập tiết kiệm như là đối thoại để tiết kiệm như “tất cả các file). Lưu tập tin này vào máy tính của bạn và tạo ra một shortcut cho nó. Dán shortcut trong thư mục Start-up của bạn nếu bạn cần nó để chạy tự động. Ngoài ra, nếu bạn không cần nó để chạy mỗi khi bạn khởi động hệ thống của bạn, giữ cho các tập tin (và shortcut của nó) trong thư mục Start-up và chạy nó khi bạn cần đến.