Các công cụ lập kế hoạch

  1. Các Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên:https://www.dropbox.com/s/seee0b9nunik97z/C%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20l%E1%BA%ADp%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20b%C3%A0i%20t%E1%BA%ADp%20sinh%20vi%C3%AAn.xltx?dl=0
  2. Công cụ lập kế hoạch bài tập hàng ngày: https://www.dropbox.com/s/qk64j5rgc3051p1/C%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20l%E1%BA%ADp%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20cho%20b%C3%A0i%20h%E1%BB%8Dc%20h%C3%A0ng%20ng%C3%A0y.xltx?dl=0
  3. Công cụ lập kế hoạch sơ đồ Gantt: https://www.dropbox.com/s/2ul2rtydzjhdlxl/C%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20l%E1%BA%ADp%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20Gantt.xltx?dl=0
  4. Công cụ theo dõi dự án: https://www.dropbox.com/s/fdqp61c43ctd3v8/C%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20theo%20d%C3%B5i%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n.xltx?dl=0
  5. Công cụ theo dõi giảm cân: https://www.dropbox.com/s/r7y8objvxzq918w/C%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20theo%20d%C3%B5i%20gi%E1%BA%A3m%20c%C3%A2n.xltx?dl=0
  6. Công cụ theo dõi giao việc cho nhân viên: https://www.dropbox.com/s/6pdv2yjbajecjsl/C%C3%B4ng%20c%E1%BB%A5%20theo%20d%C3%B5i%20gi%E1%BA%A5y%20giao%20vi%E1%BB%87c.xltx?dl=0
  7. Công cụ lên kế hoạch học tập hàng tuần: https://www.dropbox.com/s/belzdlw8mocszeg/K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20b%C3%A0i%20h%E1%BB%8Dc%20h%C3%A0ng%20tu%E1%BA%A7n.xltx?dl=0
  8. Công cụ lập lịch làm việc hàng ngày: https://www.dropbox.com/s/19q82ztk9upd9he/L%E1%BB%8Bch%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20h%C3%A0ng%20ng%C3%A0y.xltx?dl=0
  9. Công cụ lập kế hoạch định hướng chi tiêu cá nhân: https://www.dropbox.com/s/ph2dxev0wdxvebr/Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20xu%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20chi%20ti%C3%AAu.xltx?dl=0