Top ép xung

Top ép xung hiện có 1 bài đăng

Mối quan hệ giữa Hệ số nhân, FSB, Bus Ram và ép xung
4-09-2016 0 0 0

Ép xung (OverClock- OC) để tăng sức mạnh hệ thống diễn ra trước khi xuất hiện PC, được thực hiện trên nhiều thiết bị nhỏ và đơn giản hơn, những huyền thoại về vi xử lý 8088-8 MHz được ép ...