Bài 4: Toán tử trong PHP

Bài học trước nói về “Các kiểu dữ liệu và phạm vi biến trong PHP” trong bài hôm nay học web giới thiệu bài viết về các toán tử trong PHP, các toán tử số học, so sánh, logic, logic, gán, điều kiện.

Toán tử à gì? Ví dụ ta có một biểu thức sau: 1+2=3 thì 1 và 2 được gọi là toán hạng còn + được gọi là toán tử. PHP hỗ trợ 5 loại toán tử sau:

  • Toán tử số học (Arithmetic Operators)
  • Toán tử so sánh (Comparision Operators)
  • Toán tử logic (Logical Operators)
  • Toán tử gán (Assignment Operators)
  • Toán tử điều kiện (Conditional Operators)

Toán tử số học:

Ví dụ: A=10;B=20

Toán tử Mô tả Ví dụ
+ Cộng 2 số A + B = 30
Trừ 2 số A – B = -10
* Nhân 2 số A * B = 200
/ Chia 2 số B / A = 2
% Toán tử Modulo – lấy số dư còn lại sau khi chia 2 số B % A = 0
++ Cộng thêm 1 A++ = 11
Trừ đi 1 A– = 9

Toán tử so sánh:

Toán tử Mô tả Ví dụ
== Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có bằng nhau hay không, nếu bẳng trả về true, ngược lại là false. (A == B) is not true.
!= Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có không bằng nhau hay không, nếu không bẳng trả về true, ngược lại là false. (A != B) is true.
> Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A > B) is not true.
< Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A < B) is true.
>= Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn hoặc bằng bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A >= B) is not true.
<= Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn hoặc bằng bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A <= B) is true.

Toán tử gán

Toán tử Mô tả Ví dụ
= Gán giá trị toán hạng bên phải sang toán hạng bên trái C = A + B sẽ gán giá trị của A + B cho C
+= Cộng toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C += A tương đương với C = C + A
-= Trừ toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C -= A tương đương với C = C – A
*= Nhân toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C *= A tương đương với C = C * A
/= Chia toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C /= A tương đương với C = C / A
%= Modulo toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C %= A tương đương với C = C % A

Toán tử điều kiện

Operator Description Example
? : Biểu thức điều kiện Nếu điều kiện là true ? Gán giá trị là X : Ngược lại là Y

Ví dụ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
<?php
    $a = 10;
    $b = 20;
    
    /* If điều kiện là true thì gán biến a cho result nếu không sẽ gán biến b */
    $result = ($a > $b ) ? $a :$b;
    echo "Value of result is $result<br/>";
//kết quả in ra: Value of result is 20
?>

Thứ tự ưu tiên của các toán tử:

Operator Thứ tự ưu tiên
! ++ — Phải sang trái
* / % Trái sang phải
+ – Trái sang phải
< <= > >= Trái sang phải
== != Trái sang phải
&& Trái sang phải
|| Trái sang phải
?: Phải sang trái
= += -= *= /= %= Phải sang trái