Cấu trúc, mục tiêu môn học và tài liệu An toàn bảo mật mạng

Cấu trúc, mục tiêu môn học và tài liệu An toàn bảo mật mạng

Cấu trúc môn học An toàn bảo mật mạng

Chương 1.  Giới thiệu về an toàn và bảo mật thông tin

Chương 2.  Mã hóa đối xứng cơ bản

Chương 3.  Mã hóa đối xứng hiện đại

Chương 4.  Mã hóa công khai

Chương 5.  Mã chứng thực thông điệp, hàm băm

Chương 6.  Giao thức

Chương 7.  Một số ứng dụng thực tiễn

Chương 11.Một số vấn đề an toàn bảo mật

Mục tiêu môn học An toàn bảo mật mạng: 

  • Hiểu được kiến thức cơ bản về mã hóa, giải mã và các ứng dụng của nó trong thực tế      
  • Hiểu được một số nguy cơ tấn công mạng và cách phòng chống
  • Chú trọng an toàn liên mạng
  • Nghiên cứu các biện pháp ngăn cản, phòng chống, phát hiện và khắc phục các vi phạm an toàn liên quan đến truyền tải thông tin

Tài liệu An toàn bảo mật mạng

Sách tham khảo chính
–Trần Minh Văn, bài giảng An Toàn Bảo Mật Thông Tin, Đại học Nha Trang
–William Stallings. Cryptography and Network Security : Principles and Practice, Fourth Edition. Prentice Hall, 2005.
Sách tham khảo phụ
–Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner. Network Security: Private Communication in a Public World, Second Edition. Prentice Hall, 2002.
–Matt Bishop. Computer Security: Art and Science. Addison Wesley, 2002.
–Man Young Rhee. Internet Security: Cryptographic principles, algorithms and protocols. John Wiley & Sons, 2003.
Website
–http://williamstallings.com